Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων 2017 του Δήμου Πετρούπολης.Αρχεία:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕΛΕΤΗ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (λαμπτήρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων εξαρτημάτων τους) 2017.Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού(.doc) Σας ενημερώνουμε στην Περίληψη της Διακήρυξης του  συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Ειδών αναφέρεται εκ παραδρομής ότι η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού από δείγματα των προσφερόμενων ειδών.Διευκρινίζουμε ότι αυτό…

Περίληψη Διακήρυξης για τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανακήρυξη μειοδότη για την προμήθεια τροφίμων έτους 2017 για τις ανάγκες του Δήμου και της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ του Δήμου Πετρούπολης.Ενημερωθείτε από:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ