Δήμος Πετρούπολης

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.), ως από κοινού  Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, ενημερώνουν δια της παρούσας Πολιτικής για τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης μέσω καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), καθώς και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο Ν. 4623/2019, η Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) υπ’ αριθμ. 1/2011 «Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών», οι Κατευθυντήριες γραμμές 3/2019 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω βιντεοσυσκευών, καθώς και λοιπές αποφάσεις και κατευθυντήριες γραμμές της ΑΠΔΠΧ σχετικά με τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης.

Περαιτέρω, η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στους χώρους που διαχειρίζονται οι Ο.Τ.Α. για την προστασία προσώπων και αγαθών επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 Ν. 3917/2011 (ΦΕΚ Α 22/21.2.2011)

 

Στοιχεία επικοινωνίας από κοινού Υ.Ε.:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, Κώστα Βάρναλη 76 – 78, Πετρούπολη 13232, info@petroupoli.gov.gr, +30-213-202-4401 &

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.)

Δωδεκανήσου 78 & Κρήτης – Τ.Κ. 13232, +30 2105066955, dhkepe@otenet.gr

 

Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων:

email: dpo@petroupoli.gov.gr ή

ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Δήμος Πετρούπολης, Κώστα Βάρναλη 76 – 78, Πετρούπολη 13232, υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

 

Α) Τι εννοούμε με τον όρο συστήματα βιντεοεπιτήρησης και τι δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας;

Συστήματα βιντεοεπιτήρησης ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε έναν χώρο και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας ή και ήχου προς οθόνες προβολής ή μηχανήματα καταγραφής (όπου οι κάμερες μπορούν να συνδέονται με την οθόνη ή το μηχάνημα καταγραφής είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου/διαδικτύου). Η συνηθέστερη περίπτωση ενός συστήματος είναι το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Εφόσον ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης λαμβάνει εικόνα από πρόσωπα (ανεξάρτητα αν το σύστημα είναι σε μόνιμη λειτουργία ή όχι), τότε συντελείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι ακόμα και η απλή λήψη εικόνας, χωρίς καταγραφή, συνιστά επίσης επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα εικόνας (δεδομένα βιντεοεπιτήρησης) και ποτέ ήχου.

 

Β) Ποιος είναι ο σκοπός βιντεοεπιτήρησης;

Η βιντεοεπιτήρηση αποτελεί αναμφίβολα ένα μέτρο πρόληψης. Έχουμε εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης στον Πολυχώρο Αναψυχής & Άθλησης “ΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ” και συγκεκριμένα στο ταμείο του κυλικείου συλλέγοντας αποκλειστικά και μόνον δεδομένα εικόνας.  Η εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης γίνεται για το σκοπό προστασίας της ταμειακής μηχανής.

Επισημαίνεται ότι τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης δεν χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εργασίας του προσωπικού, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

 

Γ) Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας;

Ο Δήμος Πετρούπολης επεξεργάζεται τα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης βάσει εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον. Το καθήκον αυτό απορρέει από  τη νόμιμη υποχρέωση και αρμοδιότητά του περί επιτήρησης χώρων όπου φυλάσσονται χρήματα του Δήμου και περί διαφύλαξης και προστασίας των υλικοτεχνικών υποδομών του, των περιουσιακών του στοιχείων, των πληροφοριών του, της κινητής και ακίνητης δημοτικής περιουσίας του δυνάμει του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, έχοντας μάλιστα την ιδιότητα του δημοσίου υπολόγου.

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ επίσης επεξεργάζεται τα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης βάσει εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον. Το καθήκον αυτό απορρέει από τις αρμοδιότητές της δυνάμει του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και του καταστατικού της (ΦΕΚ Β΄1502/2008).

 

Δ) Ποιες ώρες λειτουργεί το σύστημα βιντεοεπιτήρησης;

Όλο το 24ωρο, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.

 

Ε) Ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος βιντεοεπιτήρησης;

Έχει τοποθετηθεί μία κάμερα, η οποία τηρείται σταθερή και εστιάζει στην ταμειακή μηχανή, ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται στον ελάχιστο δυνατό χώρο προς εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού βιντεοεπιτήρησης. Το σύστημα δύναται να αποθηκεύει την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής.

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν αποσκοπεί στη λήψη (π.χ. με μεγέθυνση ή με ειδική στόχευση) ή σε άλλη επεξεργασία εικόνων που αποκαλύπτουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων, ούτε χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης προσώπων.

 

ΣΤ) Πόσο χρονικό διάστημα τηρούνται τα δεδομένα;

Τα δεδομένα τηρούνται για δεκαπέντε (15) ημέρες και πέραν των ημερών αυτών διαγράφονται. Σε περίπτωση συμβάντος, τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται από το σύστημα και να τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο μέχρι 30 ημέρες. Αν το συμβάν αφορά τρίτον, η τήρηση των εικόνων μπορεί να γίνεται μέχρι 3 μήνες. Με τον όρο «συμβάν» εννοούμε  πραγματικό περιστατικό που αφορά σε τέλεση παράνομης ή/και αξιόποινης πράξης σε βάρος της δημοτικής περιουσίας ή/και οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού και το οποίο έχει καταγραφεί από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης.

 

Ζ) Τι άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα λαμβάνονται;

Η πρόσβαση στα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης είναι περιορισμένη και πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο και κατάλληλα καταρτισμένα πρόσωπα, κατόπιν ελέγχου πρόσβασης και εισαγωγής συγκεκριμένων διαπιστευτηρίων. Η εικόνα του συστήματος προβάλλεται στις οθόνες των συσκευών των εν λόγω προσώπων με τη χρήση κωδικών πρόσβασης. Στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το καταγραφικό (Η/Υ, κινητό τηλέφωνο) έχουν πρόσβαση περιοριστικά μόνο τα συγκεκριμένα αρμόδια πρόσωπα, ενώ αυτές προστατεύονται επίσης από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τόσο για το άνοιγμα της ίδιας της συσκευής, όσο και για το κλείδωμα της οθόνης τους (π.χ. μέσω κωδικών PIN, κωδικών πρόσβασης κειμένου, συστήματος κλειδώματος με μοτίβο). Σε περίπτωση απουσίας των συγκεκριμένων αρμοδίων προσώπων από τους χώρους-γραφεία, όπου βρίσκονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές), οι χώροι κλειδώνονται και δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άλλον τρίτο. Η ελεγχόμενη πρόσβαση τόσο στο χώρο που βρίσκεται η οθόνη προβολής, όσο και στο ίδιο το σύστημα μέσω κωδικών πρόσβασης, πραγματοποιείται προκειμένου να αποτρέπεται οποιαδήποτε παράνομη ή αυθαίρετη πρόσβαση, αλλοίωση, διαγραφή των δεδομένων.

Επιπλέον, ο χώρος ηλεκτροδοτείται αδιαλείπτως.  Για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής συντήρησης του τεχνικού υλικού του συστήματος βιντεοεπιτήρησης χρησιμοποιούμε εξωτερικούς συνεργάτες, χωρίς όμως να υφίσταται πρόσβαση στο καταγραφικό μηχάνημα και στα τηρούμενα σε αυτό δεδομένα.

Κάθε τυχόν παραβίαση προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης προβλέπεται να καταγράφεται και να

ενημερώνεται αμελλητί ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και η Διοίκηση του Δήμου και της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ και συντρεχουσών των νομίμων προϋποθέσεων άρθρων 33 και 34 ΓΚΠΔ,  η ΑΠΔΠΧ και το υποκείμενο των δεδομένων.

 

Η) Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων;

Πρόσβαση στα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης έχει ο Αντιδήμαρχος  Διοίκησης, Προγραμματισμού & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης εκ μέρους και για λογαριασμό του Δήμου και ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ. εκ μέρους και για λογαριασμό της κοινωφελούς επιχείρησης.

Σας ενημερώνουμε ότι επιτρέπεται η διαβίβαση των τηρούμενων δεδομένων μόνο κατόπιν συγκατάθεσης των ατόμων που τυχόν απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ζητούν νομίμως δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ επίσης επιτρέπεται διαβίβαση στο πρόσωπο που απεικονίζεται στα τηρούμενα αρχεία ως θύμα ή δράστης αξιόποινης πράξης.

Θ) Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, με την επιφύλαξη περιορισμών που τίθενται εκ του νόμου ή με εντολή της Δικαστικής Αρχής (π.χ. σε περίπτωση εν εξελίξει προανακρίσεως ή ανακρίσεως για αξιόποινη πράξη):

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής. Εναλλακτικά μπορούμε να προβούμε σε απλή επίδειξη της εικόνας σας, εάν δεν επιθυμείτε τη χορήγηση αντιγράφου.
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας,
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dpo@petroupoli.gov.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση του Δήμου που αναγράφεται ανωτέρω (βλ. στοιχεία επικοινωνίας ΥΠΔ) ή μέσω της ιστοσελίδας μας συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στο κέντρο απορρήτου (petroupoli.gov.gr/κέντρο-απορρήτου/ ). Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας να επισυνάπτετε / προσκομίζετε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε.

  • Εάν διαπιστώσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εφόσον δεν έχετε ικανοποιηθεί κατόπιν επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον αρμόδιας Αρχής για την προστασία προσωπικών δεδομένων) https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi

Στοιχεία επικοινωνίας ΑΠΔΠΧ: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ, www.dpa.gr , τηλ: 210 64 75 600.

Τελευταία ενημέρωση: 23/11/2022