Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πετρούπολης.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της υπ αριθμ 32/2019 μελέτης του Δήμου για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πετρούπολης » συνολικής εκτιμώμενης αξίας 260.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Αριθμός συστήματος 76987.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/07/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/08/2019 και ώρα 15:00μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 07/08/2019 και ώρα 12:00
Αρχεία:
1. Περίληψη διακήρυξης.
2. Διακήρυξη.
3. Μελέτη.
4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
5. Φύλλο Συμμόρφωσης.
6. ΤΕΥΔ