Επέκταση – Αναβάθμιση Παιδικών Σταθμών Δήμου Πετρούπολης.

Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια υλικών ανά ομάδα, για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών, με τίτλο «Επέκταση – Αναβάθμιση Παιδικών Σταθμών Δήμου Πετρούπολης», για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 31/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.062,42€ (με το Φ.Π.Α. 24%).
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 04/10//2019
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης Κ.Βάρναλη 76-78 ΤΚ 13231 μέχρι την Δευτέρα 14/10/2019 ή μπορεί να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: την ίδια ημέρα και ώρα όπως παραπάνω αναφέρεται.
Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα της διακήρυξης του διαγωνισμού .
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 15:00, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης,
Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78. Τηλ.: 213 2062409 – 213 2024456, ΦΑΞ: 213 – 2024418
αρμόδια υπάλληλος κ Παπαδοπούλου Φανή.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και της αριθμ 31/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης www.petroupoli.gov.gr. Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα και αναρτάται στο διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Αρχεία:
1. Περίληψη διακήρυξης.
2. Διακήρυξη.