Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης – Δελτίο Τύπου

Δεδομένου ότι οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΗΔΙΚΑ, παρακαλούνται τόσο οι δικαιούχοι, όσο και οι δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος να αποφεύγουν να προσέρχονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πετρούπολης κατά τις 5 (πέντε) τελευταίες ημέρες του μήνα, καθότι η πιθανή υπερφόρτωση του δικτύου ή κάποια τεχνική βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και να προκύψουν προβλήματα στις πληρωμές.

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πετρούπολης
Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 88α & Αγίου Δημητρίου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105064105

 

 

 

 

 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης-Υποχρέωση υποβολής αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα.

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15-06-2018 (ΦΕΚ Β’ 2281) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1η Νοεμβρίου του 2018, οι δικαιούχοι του ανωτέρω προγράμματος οφείλουν να υποβάλλουν νέα αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα κάθε 6 (έξι) μήνες. Όσοι δικαιούχοι έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι και την 31η Μαΐου του 2018, καλούνται να υποβάλλουν νέα αίτηση εντός του μήνα Νοεμβρίου του 2018, εφόσον πρώτα λάβουν μήνυμα ανάκλησης της αιτήσεώς τους από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, το εξάμηνο υπολογίζεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν που εγκρίθηκε η αίτηση τους.

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πετρούπολης
Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 88α & Αγίου Δημητρίου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105064105

 

 

 

 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης- Απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15-06-2018 (ΦΕΚ Β’ 2281) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1η  Νοεμβρίου του 2018, τα νέα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων στο πρόγραμμα είναι τα παρακάτω:
1) Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας, καθώς και των ατόμων που τυχόν φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο νοικοκυριό με γνήσιο υπογραφής. Το έγγραφο παρέχεται από το Κέντρο Κοινότητας, τα Κ.Ε.Π. και την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.keaprogram.gr).
2) Ταυτότητα ή άδεια διαμονής & διαβατήριο σε ισχύ του ατόμου που αιτείται, καθώς και όλων των ενήλικων φιλοξενούμενων μελών.
3) Έντυπο Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους όλων των ενήλικων μελών και των φιλοξενουμένων, εφόσον υπάρχουν.
4) Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες, εφόσον ενοικιάζει κατοικία.
5) Σε περίπτωση παραχωρημένης κατοικίας, η παραχώρηση πρέπει να είναι φανερή στην τελευταία φορολογική δήλωση και να υπάρχει λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα του δικαιούχου.
6) Για τα μέλη των νοικοκυριών κάτω των 45 ετών: τελευταίος απολυτήριος τίτλος εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνάσιου τουλάχιστον). Σε άλλη περίπτωση, βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο (ΕΠΑΛ ,Δεύτερης Ευκαιρίας).
7) Για τα ανήλικα μέλη των νοικοκυριών, βεβαίωση φοίτησης στην αντίστοιχη εκπαιδευτική βαθμίδα.
8) Φωτοτυπία IBAN τραπεζικού λογαριασμού του ατόμου που αιτείται (πρώτος ή δεύτερος δικαιούχος).
9) Σε περίπτωση ανεργίας, βεβαίωση ανεργίας από τα ΚΕΠ ή τον ΟΑΕΔ (όχι την κάρτα ανεργίας).
10) Λογαριασμός ΔΕΗ.
11) Σε περίπτωση διαζυγίου: διαζευκτήριο ή σε περίπτωση διάστασης οποιοδήποτε δικαστικό έγγραφο ή έντυπο Μ1.
12) Σε περίπτωση μονογονεϊκότητας: απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την επιμέλεια (μόνιμη ή προσωρινή).
13) Σε περίπτωση εργασίας εντός του 6μηνου που υποβάλετε την αίτηση: ένσημα από ασφαλιστικό φορέα και μισθολογικές καταστάσεις από εργοδότη ανα μηνά.
14)  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
15) Κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει πιθανές αλλαγές στα κριτήρια ένταξης.

Ενημερώνουμε επίσης ότι:
• οι αιτήσεις θα υποβάλλονται πλέον κάθε 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας αίτησης και εφόσον αυτή έχει ανακληθεί. Εξαιρούνται περιπτώσεις αλλαγής τηλεφώνου, διεύθυνσης κατοικίας ή λογαριασμού τραπέζης.
• Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα μπορεί να υποβάλλει μόνο ο ενδιαφερόμενος (δηλ. ο αιτών).
• Οι πληρωμές θα γίνονται μέσα στις πέντε τελευταίες ημέρες του επόμενου μήνα.

Για πληροφόρηση σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων σας για ένταξη στο πρόγραμμα μπορείτε να προσέρχεστε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πετρούπολης, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Αθανασίου Διάκου 88α & Αγίου Δημητρίου ή να καλείτε στο τηλέφωνο 210-5064105, από Δευτέρα ως Παρασκευή και μεταξύ των ωρών 08:30 με 13:00.

 

 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πετρούπολης αποτελεί μια νέα Δομή που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η λειτουργία του Κέντρου περιλαμβάνει τους παρακάτω 3 κεντρικούς άξονες:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών.
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μία δομή, η οποία παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.
Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών. Επίσης προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης.
Ωφελούμενοι της πράξης είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Πετρούπολης, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης», και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

Το Κέντρο Κοινότητας στεγάζεται στην οδό Αγίου Δημητρίου & Αθανασίου Διάκου 88Α. (Χάρτης)

Στελεχώνεται από έναν (1) ψυχολόγο και δύο (2) κοινωνικούς λειτουργούς.
Λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00- 17:00)
Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 50 64 105
E-mail: kentrakoinotitas@petroupoli.gov.gr.

Υπεύθυνη λειτουργίας Δομής: Γιανναδάκη Ναυσικά, Κοινωνική Λειτουργός

Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας.

Ενημερωθείτε για τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, του Δήμου Πετρούπολης.