Κάλεσμα του Δήμου Πετρούπολης στα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών για τη συνδρομή τους στην εκπαίδευση των παιδιών οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας

Ο Δήμος Πετρούπολης μέσω της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, απευθύνει δημόσιο κάλεσμα προς όλους τους ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών που επιθυμούν να συνδράμουν, υπό την μορφή υποτροφίας, στην εκπαίδευση παιδιών συμπολιτών μας που βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 14:00 στη γραμματεία του Κέντρου Κοινότητας και των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πετρούπολης στο τηλέφωνο 210 5065885.

 

Απεικονίζεται μια υδρόγειος σφαίρα, με σημαίες όλων των χωρών.

 

 

 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης – Δελτίο Τύπου

Δεδομένου ότι οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΗΔΙΚΑ, παρακαλούνται τόσο οι δικαιούχοι, όσο και οι δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος να αποφεύγουν να προσέρχονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πετρούπολης κατά τις 5 (πέντε) τελευταίες ημέρες του μήνα, καθότι η πιθανή υπερφόρτωση του δικτύου ή κάποια τεχνική βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και να προκύψουν προβλήματα στις πληρωμές.

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πετρούπολης
Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 88α & Αγίου Δημητρίου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105064105

 

 

 

 

 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης-Υποχρέωση υποβολής αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα.

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15-06-2018 (ΦΕΚ Β’ 2281) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1η Νοεμβρίου του 2018, οι δικαιούχοι του ανωτέρω προγράμματος οφείλουν να υποβάλλουν νέα αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα κάθε 6 (έξι) μήνες. Όσοι δικαιούχοι έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι και την 31η Μαΐου του 2018, καλούνται να υποβάλλουν νέα αίτηση εντός του μήνα Νοεμβρίου του 2018, εφόσον πρώτα λάβουν μήνυμα ανάκλησης της αιτήσεώς τους από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, το εξάμηνο υπολογίζεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν που εγκρίθηκε η αίτηση τους.

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πετρούπολης
Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 88α & Αγίου Δημητρίου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105064105

 

 

 

 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης- Απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15-06-2018 (ΦΕΚ Β’ 2281) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1η  Νοεμβρίου του 2018, τα νέα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων στο πρόγραμμα είναι τα παρακάτω:
1) Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας, καθώς και των ατόμων που τυχόν φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο νοικοκυριό με γνήσιο υπογραφής. Το έγγραφο παρέχεται από το Κέντρο Κοινότητας, τα Κ.Ε.Π. και την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.keaprogram.gr).
2) Ταυτότητα ή άδεια διαμονής & διαβατήριο σε ισχύ του ατόμου που αιτείται, καθώς και όλων των ενήλικων φιλοξενούμενων μελών.
3) Έντυπο Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους όλων των ενήλικων μελών και των φιλοξενουμένων, εφόσον υπάρχουν.
4) Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες, εφόσον ενοικιάζει κατοικία.
5) Σε περίπτωση παραχωρημένης κατοικίας, η παραχώρηση πρέπει να είναι φανερή στην τελευταία φορολογική δήλωση και να υπάρχει λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα του δικαιούχου.
6) Για τα μέλη των νοικοκυριών κάτω των 45 ετών: τελευταίος απολυτήριος τίτλος εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνάσιου τουλάχιστον). Σε άλλη περίπτωση, βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο (ΕΠΑΛ ,Δεύτερης Ευκαιρίας).
7) Για τα ανήλικα μέλη των νοικοκυριών, βεβαίωση φοίτησης στην αντίστοιχη εκπαιδευτική βαθμίδα.
8) Φωτοτυπία IBAN τραπεζικού λογαριασμού του ατόμου που αιτείται (πρώτος ή δεύτερος δικαιούχος).
9) Σε περίπτωση ανεργίας, βεβαίωση ανεργίας από τα ΚΕΠ ή τον ΟΑΕΔ (όχι την κάρτα ανεργίας).
10) Λογαριασμός ΔΕΗ.
11) Σε περίπτωση διαζυγίου: διαζευκτήριο ή σε περίπτωση διάστασης οποιοδήποτε δικαστικό έγγραφο ή έντυπο Μ1.
12) Σε περίπτωση μονογονεϊκότητας: απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την επιμέλεια (μόνιμη ή προσωρινή).
13) Σε περίπτωση εργασίας εντός του 6μηνου που υποβάλετε την αίτηση: ένσημα από ασφαλιστικό φορέα και μισθολογικές καταστάσεις από εργοδότη ανα μηνά.
14)  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
15) Κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει πιθανές αλλαγές στα κριτήρια ένταξης.

Ενημερώνουμε επίσης ότι:
• οι αιτήσεις θα υποβάλλονται πλέον κάθε 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας αίτησης και εφόσον αυτή έχει ανακληθεί. Εξαιρούνται περιπτώσεις αλλαγής τηλεφώνου, διεύθυνσης κατοικίας ή λογαριασμού τραπέζης.
• Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα μπορεί να υποβάλλει μόνο ο ενδιαφερόμενος (δηλ. ο αιτών).
• Οι πληρωμές θα γίνονται μέσα στις πέντε τελευταίες ημέρες του επόμενου μήνα.

Για πληροφόρηση σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων σας για ένταξη στο πρόγραμμα μπορείτε να προσέρχεστε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πετρούπολης, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Αθανασίου Διάκου 88α & Αγίου Δημητρίου ή να καλείτε στο τηλέφωνο 210-5064105, από Δευτέρα ως Παρασκευή και μεταξύ των ωρών 08:30 με 13:00.

 

 

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). Ο Δήμος Πετρούπολης σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 21639/28-11-2016 Απόφαση Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» προχωρά άμεσα στη λειτουργεία της ανωτέρω δομής.

Με τη λειτουργία του Κέντρου, το οποίο στελεχώνεται από δύο (2) κοινωνικούς λειτουργούς και έναν (1) ψυχολόγο, επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στο Δήμο Πετρούπολης. Παράλληλα, το Κέντρο ενσωματώνει και το Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας (το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ την ΠΠ 2007-2013).

Η δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο μας έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση της απουσίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση της αποσπασματικότητας των δράσεων μεμονωμένων φορέων χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και της άνισης χωρικής κατανομής των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στο Δήμο.

Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υποδοχή, ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών

Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, κ.α.

Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Τα στελέχη των Κέντρων Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.

  • Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές

Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας (π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια κ.α.).

Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων.

Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμιακού συνόλου της περιοχής

Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες

Ωφελούμενοι της πράξης είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Πετρούπολης, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ένδειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

Στόχος μας είναι η καλύτερη υποδοχή, ενημέρωση, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας του δήμου Πετρούπολης.

Το Κέντρο θα στεγάζεται στο Δημοτικό Κτίριο «Γιάννης Ρίτσος»

Διεύθυνση: Αθ. Διάκου 88Α & Αγ. Δημητρίου, Πετρούπολη
Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 – 17.00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 50 65 885

E-mail: kentrakoinotitas@petroupoli.gov.gr.

Υπεύθυνη λειτουργίας Δομής: Γιανναδάκη Ναυσικά, Κοινωνική Λειτουργός

Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας.

Ενημερωθείτε για τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, του Δήμου Πετρούπολης.