Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής & επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της υπ αριθμ 7/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου για την: «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής & επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων ».
Αριθμός συστήματος 73204.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19/04/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/05/2019 και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 09/05/2019 και ώρα 12:00
Αρχεία:
1. Περίληψη διακήρυξης.
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΤΕΥΔ