Αποφάσεις Δημάρχου

Δείτε τις αποφάσεις Δημάρχου, όπως έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό χώρο ανάρτησης πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης “ ΔΙΑΥΓΕΙΑ “.

Εξερευνήστε ή Αποθηκεύστε τον αντίστοιχο πίνακα των αποφάσεων.


 Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 01025 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας σε Αντιδήμαρχο ΩΒΧΩΩΞΣ-ΛΝΙ  
 Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0690 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Αντιδημάρχου για χρονικό διάστημα από 8-07-2019 έως 29-07-2019 ΩΥ2ΨΩΞΣ-ΘΚ3  
 Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0336  Διακοπή μαθημάτων στο 3ο Νηπιαγωγείο του Δήμου, λόγω βλάβης του δικτύου της ΕΥΔΑΠ και έλλειψης νερού.    

 

 Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0502  Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.  6ΕΑΡΩΞΣ-Π3Α  
 0227  Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων με δικαίωμα τέλεσης πολιτικών γάμων.  7091ΩΞΣ-7ΝΓ  
 0226  Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.  7ΤΑ6ΩΞΣ-ΘΥΜ  
0172Α  Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής.    
0171  Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.  ΩΑΤΠΩΞΣ-0ΡΥ  
0127 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  6Γ83ΩΞΣ-1ΔΡ