Αποφάσεις Δημάρχου

Δείτε τις αποφάσεις Δημάρχου, όπως έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό χώρο ανάρτησης πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης “ ΔΙΑΥΓΕΙΑ “.

Εξερευνήστε ή Αποθηκεύστε τον αντίστοιχο πίνακα των αποφάσεων.


 Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0173 Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου για την εποπτεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πετρούπολης ΩΙ8ΗΩΞΣ-Φ9Ρ  
 Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 01025 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας σε Αντιδήμαρχο ΩΒΧΩΩΞΣ-ΛΝΙ  
 Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0690 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Αντιδημάρχου για χρονικό διάστημα από 8-07-2019 έως 29-07-2019 ΩΥ2ΨΩΞΣ-ΘΚ3  
 Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0336  Διακοπή μαθημάτων στο 3ο Νηπιαγωγείο του Δήμου, λόγω βλάβης του δικτύου της ΕΥΔΑΠ και έλλειψης νερού.