Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Με την επιλογή αυτής της ενότητας, μπορείτε να ενημερώνεσθε για νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκηρύξεις για :

1. Διαγωνισμούς Προμηθειών
2. Διαγωνισμούς Προσλήψεως Προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ.
3. Διαγωνισμούς Έργων
4. Διαγωνισμούς των Σχολικών Επιτροπών
5. Δημοπρασίες Εκμίσθωσης Δημοτικών Χώρων
6. Διαβουλεύσεις


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της υπ αριθμ 39 /2020 μελέτης του Δήμου για την: «Προμήθεια στυλών και σημάτων οδικής…

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2020. (25.06.2020)

Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2020». Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι…

Ανακοίνωση ακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με θέμα ¨Προμήθεια Στεγάστρων Στάσεων Λεωφορείων¨ (αριθμός μελέτης 28/2020 της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔAΜ 20REQ006736575), προϋπολογισμού…

Προμήθεια πάνελ οροφής και εργασίες για την αντικατάσταση της στέγης του νέου οστεοφυλακίου (10.06.2020)

Προμήθεια πάνελ οροφής και εργασίες για την αντικατάσταση της στέγης του νέου οστεοφυλακίου. Ο Δήμος Πετρούπολης για την προμήθεια πάνελ οροφής και εργασίες για την αντικατάσταση της στέγης του νέου…

Κανονισμός παραχώρησης χρήσης σχολικών κτιρίων & σχολικών Γυμναστηρίων.

Δήμος Πετρούπολης

Κανονισμός παραχώρησης χρήσης σχολικών κτιρίων & σχολικών Γυμναστηρίων. Ενημερωθείτε από την 66/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πετρούπολης, για τον ισχύοντα κανονισμό παραχώρησης χρήσης σχολικών κτιρίων & σχολικών Γυμναστηρίων.  …

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη  της κατεπείγουσας ανάγκης πυρασφάλειας.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη  της κατεπείγουσας ανάγκης πυρασφάλειας. Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού είκοσι  (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4)  μηνών, με σκοπό την…

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (Α.Π. 6328/20).

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών. Ανακοινώνεται η πρόσληψη  προσωπικού εικοσιπέντε (25) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1)  μήνα, με σκοπό…

Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών. (29.05.2020)

Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών. Ο Δήμος Πετρούπολης προκειμένου να προβεί στη συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών , σας καλεί , όπως καταθέσετε  σχετική οικονομική  προσφορά μέχρι την  Παρασκευή 29/05/2020, από 8:00…

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ΣΜΕ 2/2020.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ΣΜΕ 2/2020. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης, που εδρεύει…

Προμήθεια μηχανημάτων έργου.(11.06.2020)

Προμήθεια μηχανημάτων έργου. Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα ειδών του διαγωνισμού με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας…

1 2 30