Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Με την επιλογή αυτής της ενότητας, μπορείτε να ενημερώνεσθε για νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκηρύξεις για :

1. Διαγωνισμούς Προμηθειών
2. Διαγωνισμούς Προσλήψεως Προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ.
3. Διαγωνισμούς Έργων
4. Διαγωνισμούς των Σχολικών Επιτροπών
5. Δημοπρασίες Εκμίσθωσης Δημοτικών Χώρων
6. Διαβουλεύσεις


Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου (15/6/21)

Ο Δήμος Πετρούπολης προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστούν ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗΣ και καλεί…

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΕ Α.ΜΕ.Α., ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (15/7/2021)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Πετρούπολης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναλύονται παρακάτω για την…

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ»

Δημοσίευση Προκήρυξης δημοπράτησης έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ» Προϋπολογισμού : 960.000,00 € (με Φ.Π.Α.) O Δήμος Πετρούπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου.(22.06.2021)

Ο Δήμος Πετρούπολης, προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ  270/81 για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ…

Προμήθεια υλικών σιδήρου και λαμαρίνας για το έτος 2021. (01.06.2021)

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών σιδήρου και λαμαρίνας για το έτος 2021, σύμφωνα με τη σχετική 27/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που είναι αναρτημένη…

Διαγωνισμός Προμήθειας Βενζίνης 2021-2022

Διαγωνισμός Προμήθειας Βενζίνης 2021-2022 ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει πως διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ο Δήμαρχος Πετρούπολης προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανακήρυξη μειοδότη για…

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει, την επιπλέον πρόσληψη ενός (1) ατόμου (εργάτης γενικών καθηκόντων/ πυροφύλακας) προσωπικού πυρασφάλειας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών αναγκών, για την κάλυψη της κατεπείγουσας ανάγκης πυρασφάλειας, για την πρόληψη ενδεχόμενων πυρκαγιών στα διοικητικά όρια του Δήμου Πετρούπολης, κατά την θερινή περίοδο, έτους 2021.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Για τη θέση του Εργάτη Γενικών Καθηκόντων / Πυροφύλακα  δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ .

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει, την σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Iατρό, για την παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Πετρούπολης και ειδικότερα για την ιατρική παρακολούθηση των αθλουμένων στο Κολυμβητήριο του Δήμου.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.

Ο Ιατρός θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
– Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
– Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
– Εργασιακή Εμπειρία

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση aitisi@petroupoli.gov.gr, για χρονικό διάστημα μιας (1) ημερολογιακής ημέρας, ήτοι 10/06/2021.

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών.

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών .

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει, την πρόσληψη προσωπικού δεκαεπτά  (17) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4)  μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη ενός (1) ατόμου Επικεφαλής – Πιστοποιημένου ΠΣ, έξι (6)  ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και  δέκα (10) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ  Εργατών Γενικών Καθηκόντων  / Πυροφυλάκων, για την κάλυψη  της κατεπείγουσας ανάγκης πυρασφάλειας,  για την  πρόληψη  ενδεχόμενων πυρκαγιών  στα διοικητικά όρια του Δήμου Πετρούπολης, κατά την θερινή περίοδο, έτους 2021. Σε περίπτωση μη δυνατότητας κάλυψης της θέσης του Επικεφαλής, η εν λόγω θέση θα προστεθεί στις θέσεις των οδηγών, οι οποίες θα ανέλθουν στο συνολικό αριθμό των επτά (7).

1 2 37