Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα ειδών του διαγωνισμού με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία ορίζονται ανά είδος στην υπ αριθμ 33/2019 μελέτης του Δήμου για την: «Προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος πυροπροστασίας » συνολικής εκτιμώμενης αξίας 54.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κωδικό CPV: 35111000-5
Αριθμός συστήματος διαγωνισμού 81470
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε (120) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ημερομηνία δημοσίευσης ΚΗΜΔΗΣ ΕΣΗΔΗΣ : 06/11/2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11/11/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/11/2019 και ώρα 15:00μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 03/12/2019 και ώρα 12:00
Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (9) μηνών με δυνατότητα παράτασης (9) μήνες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
 
Αρχεία:
1. Διακήρυξη
2. Μελέτη
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
4. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
5. ΤΕΥΔ.