Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών 2019..

Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς «Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (λαμπτήρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων εξαρτημάτων τους) 2019»
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 24/06/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78.
Αρχεία:
1. Περίληψη διακήρυξης.
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΤΕΥΔ