Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

5 Σεπτεμβρίου 2019

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες

1.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.
Ειδικότερα:
Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..
2.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.
3.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.
4.Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Tακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 06.11.2021.

Tακτικά μέλη:

1. Παχίδου Χρυσάνθη
2. Χριστόπουλος Φώτιος
3. Ραγκούσης Εμμανουήλ
4. Χρυσικός Στυλιανός
5. Γεωργακά Γεωργία
6. Κυριάκος Χρήστος

Aναπληρωματικά μέλη:

1. Φιλίππου Βασίλειος
2. Αρζόγλου Κων/νος
3. Μαλαθρίτης Νικόλαος
4. Βαμβακάς Γεώργιος
5. Ταλιούρας Νικόλαος
6. Αγγελοπούλου Σταυρούλα

 


Tακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα από 5.3.2017 μέχρι 31.8.2019.

Tακτικά μέλη:

1)    Απολλωνάτος Ελευθέριος
2)    Κανέλλη Ζαχαρούλα
3)    Ζορμπά Ανθή
4)    Λιάπης Κων/νος
5)    Ραγκούσης Εμμανουήλ
6)    Ζαχαράκης Κων/νος
7)    Κυριάκος Χρήστος
8)    Κάκαλης Παναγιώτης

Aναπληρωματικά μέλη:

1)    Κοτσαμπάς Θεοφάνης
2)    Χαρακίδα Ιωάννα
3)    Λαμπράκη Αφροδίτη
4)    Σουξές Γεώργιος
5)    Αγγελοπούλου Σταυρούλα

 


 

        ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ :

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

Φιλίππου Αθανάσιος, Πρόεδρος
– Λιάπης Κωνσταντίνος
– Κανέλλη Ζαχαρούλα
– Ραγκούσης Εμμανουήλ
– Μαλαθρίτης Νικόλαος
– Απολλωνάτος Ελευθέριος                               
– Αγγελοπούλου Σταυρούλα                                          
– Κάκαλης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος    
– Ζαχαράκης Κωνσταντίνος

        
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

– Χαρακίδα Ιωάννα
– Κοτσαμπάς Θεοφάνης
– Ψυρρόπουλος Δημήτριος
– Σκαλιστήρας Αθανάσιος
– Κυριάκος Χρήστος