Με την 759/2020 Απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού άμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζονται τα εξης: Α. Τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου κ. Θεόδωρου Λάππα, ως Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού & Ψηφιακής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, με θητεία από 16/09/2020 μέχρι 15/09/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: - Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών…

Με την 808/2019 Απόφαση  Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, αποφασίζονται τα εξης: Α. ΟΡΙΖΕΙ τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πετρούπολης, με θητεία από 1.9.2019 μέχρι 31.8.2021 (άνω του ενός έτους, έως δύο χρόνια), εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΧΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ…

Τον Δήμαρχο επικουρούν Αντιδήμαρχοι.Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό. Με την 502/9-06-2017 Απόφαση  Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, αποφασίζονται τα εξης: Α) Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πετρούπολης τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας,…

  Τον Δήμαρχο επικουρούν Αντιδήμαρχοι.Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό. Αντιδήμαρχοι από 1/09/2014 έως 28/02/2017 : Α1. Ορίζουμε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πετρούπολης τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, με θητεία  δυόμιση ετών εντός της τρέχουσας…