Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Με την επιλογή αυτής της ενότητας, μπορείτε να ενημερώνεσθε για νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκηρύξεις για :

1. Διαγωνισμούς Προμηθειών
2. Διαγωνισμούς Προσλήψεως Προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ.   
3. Διαγωνισμούς Έργων
4. Διαγωνισμούς των Σχολικών Επιτροπών
5. Δημοπρασίες Εκμίσθωσης Δημοτικών Χώρων
6. ΔιαβουλεύσειςΟ Δήμος Πετρούπολης προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστούν ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗΣ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλ. έως τη Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τους…

Ο Δήμος Πετρούπολης, προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ  270/81 για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ [ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΉΝ] και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. Ο Δήμαρχος Πετρούπολης προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί το 8ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της…

Ο Δήμος Πετρούπολης, προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ  270/81 για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί  ο  Ζ΄ Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Πετρούπολης και καλεί  τους  ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης,  δηλαδή έως την Πέμπτη 29  Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα…

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 126.350,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % ). CPV : 45214200-2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 73.762,09 €, Γ.Ε.…

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου. Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» (αριθ. Μελέτης 46/2020), προϋπολογισμού 126.350,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Δείτε το πλήρες κείμενο της δημοσίευσης..    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της υπ αριθμ 39 /2020 μελέτης του Δήμου για την: «Προμήθεια στυλών και σημάτων οδικής ασφάλειας και πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας και ενημέρωσης» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 22.320,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Η σχετική οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την Δευτέρα 06/07/2020,…

Αγορά ακινήτου για την κάλυψη των Πολιτιστικών αναγκών του Δήμου Πετρούπολης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Πετρούπολης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ότι προκειμένου να αγορασθεί ακίνητο για την κάλυψη των Πολιτιστικών αναγκών του Δήμου Πετρούπολης με διενέργεια φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας…

Αναστολή διαδικασίας εκλογής Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. Σε εφαρμογή της  υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγκυκλίου του  Υπουργείου Εσωτερικών,  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με συνέπεια να μην μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι προβλεπόμενες διαδικασίες, από τις ισχύουσες διατάξεις. Ως εκ τούτου αναστέλλεται η όλη…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ            Δημοσιοποιεί την πρόθεση του Δήμου να κινήσει διαδικασία επιλογής “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης”  κατά τις διατάξεις  του άρθρου 77 του Ν.3852/2010, όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ. 1 και τροποποιήθηκε με τις παρ. 2, 3 & 5 του…