Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Συγκρότηση και ορισμός μελών
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την  καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων.
   Σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 50 ( Δημοτικές ή κοινοτικές  επιτροπές Παιδείας ) του ν. 1566/85 ( Δομή και λειτουργία  της πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ) σε κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα  λειτουργεί  Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
Η Δ.Ε.Π. εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο  θέματα σχετικά με:

  • την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • την κατανομή των πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων
  • την έγκριση των απολογισμών
  • τις παραχωρήσεις σχολικών χώρων
  • την ίδρυση – κατάργηση και συγχώνευση σχολείων
  • την παρακολούθηση ανέγερσης σχολικών κτιρίων
  • το έργο των σχολικών επιτροπών.

Το Δημοτικό  συμβούλιο με την υπ’ αριθμό  236/2019  απόφαση του όρισε το Πρόεδρο ΔΕΠ. Η Σύνθεση  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Νικόλαος Κακαβάς (Αντιδήμαρχος Παιδείας)
 ΜΕΛΗ:

ΜΕΛΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΧΟΥ Εκπρόσωπος  συλλόγου  Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  << Δημήτρης Γληνός >> 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Εκπρόσωπος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ Εκπρόσωπος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας
ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΕΛΟΣ Εκπρόσωπος ΕΛΜΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Εκπρόσωπος Ενωσης Γονέων & Κηδεμόνων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ Εκπρόσωπος Συλλόγου  εργαζομένων Δήμου Πετρούπολης.

Τηλέφωνο Γραμματείας Δ.Ε.Π.     210 5064 083