Καλωσήρθατε στον Δήμο Πετρούπολης
Ωράριο: 08:00 - 14:00
 • Δευτέρα: 08:00 - 14:00
 • Τρίτη: 08:00 - 14:00
 • Τετάρτη: 08:00 - 14:00
 • Πέμπτη: 08:00 - 14:00
 • Παρασκευή: 08:00 - 14:00
 • Σάββατο: Κλειστά
 • Κυριακή: Κλειστά

Οικονομική επιτροπή - Αρμοδιότητες

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
 2. β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
 3. γ) προελέγχει τον απολογισμό,
 4. δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
 5. ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,
 6. στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
 7. ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
 8. η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
 9. θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,
 10. ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
 • ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1Bv) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
 • ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
 • ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
 • ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
 • ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..

Tακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023

Στέφανος Γαβριήλ Βλάχος, Δήμαρχος 
Θεόδωρος Λάππας,  Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού
Φώτιος Χριστόπουλος,  Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Τακτικά Μέλη:
1. Γεωργιάδης Γεώργιος,
2. Σταματοπούλου Αικατερίνη,
3. Σίμος Ευάγγελος,
4. Κανέλλη Ζαχαρούλα
5. Βαμβακάς Γεώργιος, και
6. Κυριάκος Χρήστος.

Αναπληρωματικά Μέλη :
1. Φιλίππου Βασίλειος,
2. Παχίδου Χρυσάνθη,
3. Κοτσαμπάς Θωμάς,
4. Ζορμπά Ανθή,
5. Κακαβάς Νικόλαος και
6. Αγγελοπούλου Σταυρούλα.

Tακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 06.11.2021.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Κάκαλης Παναγιώτης
 2. Σταματοπούλου Αικατερίνη
 3. Σίμος Ευάγγελος
 4. Βαμβακάς Γεώργιος
 5. Ταλιούρας Δημήτριος
 6. Λάππας Θεόδωρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Φιλίππου Βασίλειος
 2. Αρζόγλου Κων/νος
 3. Κοτσαμπάς Θωμάς
 4. Χρυσικός Στυλιανός
 5. Καραχάλιου Ουρανία
 6. Κυριάκος Χρήστος.

Tακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 5.3.2017 μέχρι 31.8.2019

Τακτικά μέλη:

 1. Δαλέντζας Εμμανουήλ
 2. Ζορμπά Ανθή
 3. Κανέλλη Ζαχαρούλα
 4. Πουλογιαννοπούλου Βασιλική
 5. Μαλαθρίτης Νικόλαος
 6. Σακούτης Νικόλαος
 7. Σουξές Γεώργιος
 8. Λάππας Θεόδωρος

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Απολλωνάτος Ελευθέριος
 2. Μαυρογεώργης Στέφανος
 3. Τσιακίλος Γεώργιος
 4. Κάκαλης Παναγιώτης
 5. Κυριάκος Χρήστος

 


 

Tακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 5.3.2017 μέχρι 31.8.2019

Τακτικά μέλη:

 1. Δαλέντζας Εμμανουήλ
 2. Ζορμπά Ανθή
 3. Κανέλλη Ζαχαρούλα
 4. Πουλογιαννοπούλου Βασιλική
 5. Μαλαθρίτης Νικόλαος
 6. Σακούτης Νικόλαος
 7. Σουξές Γεώργιος
 8. Λάππας Θεόδωρος

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Απολλωνάτος Ελευθέριος
 2. Μαυρογεώργης Στέφανος
 3. Τσιακίλος Γεώργιος
 4. Κάκαλης Παναγιώτης
 5. Κυριάκος Χρήστος

Close Popup

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη λειτουργικότητά της και προκειμένου να μετρήσει την επισκεψιμότητα, τη χρήση και την απόδοσή της, καθώς και για να σας παρέχει λειτουργίες δικτυακών πλατφορμών, όπως μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πατώντας «ΔΕΧΟΜΑΙ» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις των cookies κάνοντας κλικ στο πεδίο "ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΟΥ". Μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή σας για το μέλλον οποτεδήποτε μέσω των Ρυθμίσεων Απορρήτου (Κέντρο Απορρήτου). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Απορρήτου.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, ενδέχεται να αποθηκεύει ή να ανακτά πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας Υπηρεσίες Cookie εδώ.


Google Analytics
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες
Open Privacy settings