Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2019.

Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2019».
Hμερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι στις 15/04/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.
Αρχεία:
1. Περίληψη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. ΤΕΥΔ.