Βοήθεια στο σπίτι

27 Αυγούστου 2008

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μοναχικά ηλικιωμένα άτομα (άνω των 65 ετών) και σε άτομα με αναπηρία που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, οι πολίτες που εξυπηρετούνται, βοηθούνται, μια φορά την εβδομάδα σε ήπιες οικογενειακές εργασίες όπως καθαριότητα, ψώνια, αγορά φαρμάκων, νοσηλευτική φροντίδα και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη.
Σήμερα παρέχεται συστηματική βοήθεια σε περισσότερα από 80 άτομα.
Το πρόγραμμα στελεχώνεται από 5 άτομα (1 Κοινωνικό Λειτουργό, 1 Νοσηλεύτρια, 2 Οικογενειακούς Βοηθούς και 1 οδηγό).

Στοιχεία Επικοινωνίας :
210-5064075 (Συμβουλευτικός Σταθμός)
210-5062522 (Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι»)
Fax: 210-5064068

Υπεύθυνος Λειτουργίας Δομής:
Παππάς Νικόλαος
Κλινικός Κοινωνικός Λειτουργός
Εκπαιδευτής Ενηλίκων
M.Ed.Εκπαίδευση Ενηλίκων-Ε.Α.Π.

Ωράριο Λειτουργίας Δομής:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00-15:00

Διαδικασία υπαγωγής ωφελούμενων στο πρόγραμμα

1. Ο ωφελούμενος υποβάλλει αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (φωτοαντίγραφο),
– Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους ή υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης εισοδήματος, από την οποία να προκύπτει το εισόδημα του ωφελούμενου,
– Βιβλιάριο Υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα (1η σελίδα με αρ. μητρώου και ΑΜΚΑ),
– Απόφαση συνταξιοδότησης ή εκκαθαριστικό πληρωμής Συντάξεων,
– Πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ (για άτομα με αναπηρία),
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη ζήτηση)
– Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/85 στην οποία αναφέρει ότι διαβιεί μόνος του ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.
– Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τον αιτούντα, η αίτηση δύναται να αξιολογηθεί εκ νέου από τον Κοινωνικό λειτουργό της Δομής.

(Κατεβάστε και εκτυπώστε την αίτηση)

Ο αρμόδιος Κοινωνικός λειτουργός του Προγράμματος ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ανωτέρω κριτήρια, εισηγείται την ένταξη του ωφελουμένου στο πρόγραμμα, η οποία γνωστοποιείται στον ωφελούμενο.

2. Οι εγκεκριμένοι ωφελούμενοι καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η Δομή και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
– ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ωφελουμένου,
– Α.Φ.Μ.,
– τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης του ωφελούμενου,
– φορέα συνταξιοδότησης και αριθμό μητρώου του συνταξιούχου,
-επιπλέον στοιχεία που αφορούν το νοικοκυριό και μπορούν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση του αιτήματος.

Διάρκεια του προγράμματος
• Ο ωφελούμενος υποχρεούται στην αρχή κάθε έτους να προσκομίζει στην Δομή τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις και παραμένει δικαιούχος του προγράμματος.
• Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους ο ωφελούμενος παύει να πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια, οφείλει να το κοινοποιήσει στη Δομή για να διακοπεί η συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
• Σε περίπτωση θανάτου του ωφελούμενου, η διακοπή γίνεται αυτοδίκαια.
• Σε περίπτωση που οι θέσεις υπερκαλύπτονται, η αίτηση καταχωρείται σε λίστα αναμονής.