Προμήθεια τροφίμων, ειδών κυλικείου και γάλακτος προσωπικού 2019.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, για την “Προμήθεια τροφίμων, ειδών κυλικείου και γάλακτος προσωπικού 2019“.
Αριθμός συστήματος 73283.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19/04/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/05/2019 και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 10/05/2019 και ώρα 12:00
Αρχεία:
1. Περίληψη διακήρυξης.
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΤΕΥΔ