Προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση δύο παιδικών χαρών στις οδούς Πλούτωνος και Πίνδου στο Δήμο Πετρούπολης.

Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Προϋπολογισμός : 209.677,30,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια: Ενενήντα (90) ημέρες
Διαδικασία Ανάθεσης: Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων (επιφάνειες πτώσης και ζώνες όδευσης) και λοιπών υλικών για την αναβάθμιση δύο (2) υφιστάμενων παιδικών χαρών εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Πετρούπολης, οι οποίες θα εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές τις ισχύουσας νομοθεσίας για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.
Ημερομηνίες
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30/11/2018
Αποστολή προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. : 07/11/2018
Αποστολής για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο: 12/11/2018
Ανάρτησης της διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : 12/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16/12/2018 και ώρα 15:00
Αρχεία:
1. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
2.
Περιληπτική Διακήρυξη
3.
Διακήρυξη
4.
Μελέτη
5.
Φύλλο Συμμόρφωσης
6.
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς