Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2019.

Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δαπάνη για τη μίσθωση των μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των μελών του ΚΑΠΗ ,του Ωδείου ΑΜΕΑ, αθλουμένων αθλητικών δραστηριοτήτων, νηπίων παιδικών σταθμών και τα μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου με τίτλο «Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2019».
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι Παρασκευή 17/05/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.
Αρχεία:
1. Περίληψη διακήρυξης.
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΤΕΥΔ
Απάντηση σε αίτημα για διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη μίσθωσης μεταφορικών μέσων.