Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2020.

Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δαπάνη για τη μίσθωση των μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των μελών του ΚΑΠΗ ,του Ωδείου ΑΜΕΑ, αθλουμένων αθλητικών δραστηριοτήτων, νηπίων παιδικών σταθμών και τα μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου με τίτλο «Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2020» , για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 8/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Παιδείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής, προϋπολογισμού
50.000,00 €.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι Τρίτη 03/03/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78.
Αρχεία:
1. Περίληψη διακήρυξης.
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
5. ΤΕΥΔ