Προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16m3 με παράλληλη συντήρησή τους.

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανακήρυξη μειοδότη για την «Προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16m3 με παράλληλη συντήρησή τους» για τις ανάγκες του Δήμου.
Αριθμός συστήματος 76441.
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 01/07/2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12/07/2019 ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05 /08/2019 και ώρα 15:00μ.μ
Αρχεία:
1. Περίληψη διακήρυξης.
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ