Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2019. Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δαπάνη για τη μίσθωση των μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των μελών του ΚΑΠΗ ,του Ωδείου ΑΜΕΑ, αθλουμένων αθλητικών δραστηριοτήτων, νηπίων παιδικών σταθμών και τα μέλη…

Προμήθεια τροφίμων, ειδών κυλικείου και γάλακτος προσωπικού 2019. Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, για την "Προμήθεια τροφίμων, ειδών κυλικείου και γάλακτος προσωπικού 2019". Αριθμός συστήματος 73283. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19/04/2019 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/05/2019 και ώρα 15:00 Ηλεκτρονική…

Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής & επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων. Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της υπ αριθμ 7/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου για την: «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής & επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων ». Αριθμός συστήματος…

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2019. Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τις εργασίες επισκευής οχημάτων και το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές των ανταλλακτικών των οχημάτων της υπ αριθμ 1/2019 μελέτης του Δήμου για…

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2019. Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2019». Hμερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι στις 15/04/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00…

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα ειδών του διαγωνισμού με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία ορίζονται ανά είδος στην υπ αριθμ 52/2018 μελέτης του Δήμου για την «Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του…

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2018» , για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 63/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. προϋπολογισμού 34.933,00€ Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης…

Προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση δύο παιδικών χαρών στις οδούς Πλούτωνος και Πίνδου στο Δήμο Πετρούπολης. Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Προϋπολογισμός : 209.677,30,00€ (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: Ενενήντα (90) ημέρες Διαδικασία Ανάθεσης: Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια, τοποθέτηση και…

  Περιληπτική διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια υλικών και οργάνων για την συντήρηση των υφιστάμενων παιδικών χαρών και των αθλοτόπων. Αριθμός συστήματος 64053. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/10/2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/10/2018 και ώρα 15:00μ.μ Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 25/10/2018 και ώρα 12:00 Αρχεία: 1. Διακήρυξη 2. Μελέτη 3. ΔΗΛΩΣΗ…