Εργασίες συντήρησης και επισκευής οργάνων παιδικών χαρών 2019. Ο Δήμος Πετρούπολης προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης και επισκευής οργάνων παιδικών χαρών 2019 (μελέτη 39/2019 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005607206), σας καλεί όπως καταθέσετε σχετική προσφορά μέχρι την Τρίτη 19/11/2019 τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως τις 14:00 (προσωπικά ή…

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα ειδών του διαγωνισμού με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία ορίζονται ανά είδος στην υπ αριθμ 33/2019 μελέτης του Δήμου για την: «Προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος πυροπροστασίας » συνολικής εκτιμώμενης αξίας…

Επέκταση - Αναβάθμιση Παιδικών Σταθμών Δήμου Πετρούπολης. Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια υλικών ανά ομάδα, για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών, με τίτλο «Επέκταση - Αναβάθμιση Παιδικών Σταθμών Δήμου Πετρούπολης», για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 31/2019…

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πετρούπολης. Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της υπ αριθμ 32/2019 μελέτης του Δήμου για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πετρούπολης »…

Προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16m3 με παράλληλη συντήρησή τους. Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανακήρυξη μειοδότη για την «Προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16m3 με παράλληλη συντήρησή τους» για τις ανάγκες του Δήμου.…

Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών 2019.. Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς «Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (λαμπτήρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων εξαρτημάτων τους) 2019» Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 24/06/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου…

Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2019. Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δαπάνη για τη μίσθωση των μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των μελών του ΚΑΠΗ ,του Ωδείου ΑΜΕΑ, αθλουμένων αθλητικών δραστηριοτήτων, νηπίων παιδικών σταθμών και τα μέλη…

Προμήθεια τροφίμων, ειδών κυλικείου και γάλακτος προσωπικού 2019. Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, για την "Προμήθεια τροφίμων, ειδών κυλικείου και γάλακτος προσωπικού 2019". Αριθμός συστήματος 73283. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19/04/2019 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/05/2019 και ώρα 15:00 Ηλεκτρονική…

Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής & επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων. Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της υπ αριθμ 7/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου για την: «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής & επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων ». Αριθμός συστήματος…

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2019. Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τις εργασίες επισκευής οχημάτων και το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές των ανταλλακτικών των οχημάτων της υπ αριθμ 1/2019 μελέτης του Δήμου για…