Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2020». Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 07/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78. Αρχεία: 1. Διακήρυξη 2. Μελέτη 3. ΕΝΤΥΠΟ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με θέμα ¨Προμήθεια Στεγάστρων Στάσεων Λεωφορείων¨ (αριθμός μελέτης 28/2020 της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔAΜ 20REQ006736575), προϋπολογισμού 39.556,00 €, λόγω ασυμφωνίας του Περιγραφικού Τιμολογίου και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης.          

Προμήθεια πάνελ οροφής και εργασίες για την αντικατάσταση της στέγης του νέου οστεοφυλακίου. Ο Δήμος Πετρούπολης για την προμήθεια πάνελ οροφής και εργασίες για την αντικατάσταση της στέγης του νέου οστεοφυλακίου (μελέτη 31/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας , αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006819140), σας καλεί  όπως καταθέσετε σχετική οικονομική  προσφορά, μέχρι την Τετάρτη 10/6/2020 όλες…

Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών. Ο Δήμος Πετρούπολης προκειμένου να προβεί στη συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών , σας καλεί , όπως καταθέσετε  σχετική οικονομική  προσφορά μέχρι την  Παρασκευή 29/05/2020, από 8:00 έως τις 14:00 (προσωπικά ή μέσω courier ή μέσω email) . Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της σχετικής μελέτης (αριθμ. 02/2020) της…

Προμήθεια μηχανημάτων έργου. Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα ειδών του διαγωνισμού με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία ορίζονται ανά είδος στην υπ αριθμ 16/2020 μελέτης του Δήμου για την: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου » συνολικής…

Προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος πυροπροστασίας. Συνοπτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής βάση των κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία ορίζονται στην υπ αριθμ 18/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. του Δήμου για την "Προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος πυροπροστασίας" προϋπολογισμού 54.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ).…

Προμήθεια και τοποθέτηση Αθλητικών Δαπέδων και Ηλεκτροφωτισμού σε Αθλητικούς Χώρους του Δήμου Πετρούπολης. Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της υπ αριθμ 17/2020 μελέτης του Δήμου για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση Αθλητικών Δαπέδων και Ηλεκτροφωτισμού σε Αθλητικούς Χώρους του…

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2020. Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2020» , για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 4/2020 μελέτη της…

Δαπάνες επανελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών ακινήτων - σχολικών συγκροτημάτων και έκδοσης των απαιτούμενων ΥΔΕ. Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί. Προϋπολογισμός 38.760,00€ CPV 71630000-3. ΑΑΥ 354 , 355/05-02-2020 ΚΑ 00.6491.0002 και 00.6491.0004 αντίστοιχα. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ Τετάρτη 11/3/2020. Οι…

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επιθεώρησης, αξιολόγησης και πιστοποίησης παιδικών χαρών Δήμου Πετρούπολης. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι μέχρι την Τετάρτη 04/03/2020 τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως τις 14:00 (προσωπικά ή μέσω courier ή email) στην Δ/νση Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη, 1ος όροφος Τμήμα Προμηθειών. Αρχεία: 1. Περίληψη διακήρυξης 2. Μελέτη