Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα ειδών του διαγωνισμού με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία ορίζονται ανά είδος στην υπ αριθμ 52/2018 μελέτης του Δήμου για την «Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του…

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2018» , για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 63/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. προϋπολογισμού 34.933,00€ Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης…

Προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση δύο παιδικών χαρών στις οδούς Πλούτωνος και Πίνδου στο Δήμο Πετρούπολης. Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Προϋπολογισμός : 209.677,30,00€ (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: Ενενήντα (90) ημέρες Διαδικασία Ανάθεσης: Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια, τοποθέτηση και…

  Περιληπτική διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια υλικών και οργάνων για την συντήρηση των υφιστάμενων παιδικών χαρών και των αθλοτόπων. Αριθμός συστήματος 64053. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/10/2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/10/2018 και ώρα 15:00μ.μ Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 25/10/2018 και ώρα 12:00 Αρχεία: 1. Διακήρυξη 2. Μελέτη 3. ΔΗΛΩΣΗ…

  Δείτε την περίληψη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (λαμπτήρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων εξαρτημάτων τους) 2018» Αρχεία: 1. Διακήρυξη 2. Μελέτη 3. ΤΕΥΔ.  

Περίληπτική διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων.Αριθμός συστήματος 57655.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 18 /05/2018 ώρα 08:00 π.μ.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/06/2018 και ώρα 15:00μ.μ.Αρχεία:1. Διακήρυξη2. Μελέτη3. ΤΕΥΔ.