Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2021. O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» σύμφωνα με την αριθμ. 10/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.…

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2021. O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2021» , για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την…

Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων. Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Πετρούπολης προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανακήρυξη μειοδότη για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» για τις ανάγκες του Δήμου , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - κόστους, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 660.00,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου…

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Πετρούπολης στο πλαίσιο της διενέργειας του με αριθμ πρωτ 7696/5-3-2021 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED σε οδούς του Δήμου Πετρούπολης (ΑΔΑ : 6ΗΞΠΩΞΣ-ΤΟΘ) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 199.999,23 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κωδικούς CPV: 34993000-4 (Φωτιστικά οδών), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ παρατείνει την καταληκτική…

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της υπ αριθμ 08/2021 μελέτης του Δήμου για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 199.999,23 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κωδικούς CPV: 34993000-4 (Φωτιστικά οδών). Ο…

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανακήρυξη μειοδότη για την «προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και πρόσθετων ετών 2021 και 2022» για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων, Δημοτική Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πετρούπολης και Δημοτική Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πετρούπολης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.) της ενταγμένης πράξης με τίτλο ¨Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Πετρούπολης¨ στον Άξονα Προτεραιότητας ¨Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποσοτικής χρήσης των Πόρων ¨ του Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη". Καταληκτική ημερομηνία προσφορών Πέμπτη 17/12/2020. Κατάθεση προσφορών μέσω…

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς «Προμήθεια και εγκατάσταση μπασκετών και λοιπού υλικού στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Πετρούπολης» , για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 67/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. προϋπολογισμού 74.400,00€…

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» , για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 60/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. προϋπολογισμού 30.000,00€ Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ  13/11/2020 Οι προσφορές μπορεί…

Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δαπάνη για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής» , για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 10/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος…