Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2019.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τις εργασίες επισκευής οχημάτων και το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές των ανταλλακτικών των οχημάτων της υπ αριθμ 1/2019 μελέτης του Δήμου για την: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2019»
Αριθμός συστήματος 72426
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02 /04/2019 ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/04/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.
Αρχεία:
1. Περίληψη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
5. ΤΕΥΔ.