ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 904.333,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % ).

CPV : 45214200-2, 45315600-4.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8 ημέρες πριν ήτοι έως την 07 /07/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως 09 / 07 / 2019.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 15 / 07 / 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 18 / 07 / 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 83351

ΑΡΧΕΙΑ:

00. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
05. ΓΣΥ
06. ΕΣΥ
07. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
08. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
09. T.E.Y.Δ.

 

 


 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2019.

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2019», με προϋπολογισμό 25.240,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού που συστάθηκε για το εν λόγω έργο, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 04 / 06 / 2019 (ημέρα Τρίτη). Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

ΑΡΧΕΙΑ:
00. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
05. ΓΣΥ
06. ΕΣΥ
07. ΤΣΥ
08. T.E.Y.Δ.

 


 

Έργο   :  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
                  ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»
                Προϋπολογισμού :  904.333,00 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 904.333,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην για έργα κατηγορίας 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδας σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην κατασκευή του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ», με προϋπολογισμό 27.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού που συστάθηκε για το εν λόγω έργο, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 26/02/2019 (ημέρα Τρίτη). Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.

ΑΡΧΕΙΑ:

00 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
02 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
04 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
05 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ
06 ΓΣΥ
07 ΕΣΥ
08 ΤΣΥ
09 ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΜΒΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
10 T.E.Y.Δ_ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ.

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 134.670,37 €, (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 20/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 20/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.
Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ :    78635
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.

ΑΡΧΕΙΑ:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
TΕΥΔ
ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.TEYXOΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1 ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.2.1 Προεκτιμώμενη αμοιβή γεωλογικών
2.2.2 Προεκτιμώμενη αμοιβή γεωτεχνικών
2.2.3 Προεκτιμώμενη αμοιβή γεωτεχνικών ΣΑΥ ΦΑΥ

 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ», με προϋπολογισμό 375.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.

Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ :    78552

Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.

ΑΡΧΕΙΑ:

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
3. ΤΕΥΔ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
7. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
8. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
9. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
10. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «¨Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016” “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα” – ΣΒΑΚ» με CPV: 71322500-6 και προεκτιμόμενη αμοιβή 64.549,33 € €, (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 76316.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  01/10/2018, ημέρα  Δευτέρα. και ώρα 10:00π.μ. ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ..

Συνοδευτικά Αρχεία:

 

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να διακηρύξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016” “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”» – ΣΒΑΚ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 80.041,17€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων με πτυχία B’ τάξης και άνω για μελέτες κατηγορίας 10 (Συγκοινωνιακές – Κυκλοφοριακές Μελέτες).

Το παρόν δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 

 

 

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 06/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 06/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ: 75386

Ενημερωθείτε από την περίληψη διακήρυξης και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.

Αρχεία

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
02. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
03. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
04. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΡΑΣΙΩΝ
05. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
06. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
07. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
08. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
09. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
10. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
11. ΣΧΕΔΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
12. T.E.Y.Δ

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 72758 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΙΖΑ», με προϋπολογισμό 496.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο αφορά εκτέλεση εργασιών για την υποστήριξη και ενίσχυση των διαζωμάτων στο Δημοτικό Κοιμητήριο, αλλά και της διαμόρφωσης των διαδρόμων του, για την σωστή απορροή των ομβρίων υδάτων. Επιπλέον στα πλαίσια του έργου του θέματος, θα εκτελεσθούν οι απαιτούμενες εργασίες απομάκρυνσης από την κοίτη του ρέματος που διατρέχει την δυτική πλευρά του κοιμητηρίου, φερτών υλικών, των οποίων η ύπαρξη συντελεί στα πλημμυρικά φαινόμενα. (CPV: 45112000-5 εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών, 45262310-7 εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, 45233250-6 εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις).
Οι προσφορές για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την  15 / 05 / 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την  18 / 05 / 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

ΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
5 .ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ
6. Τ. Σ. Υ.
7. Ε. Σ. Υ.
8. Γ. Σ. Υ.