Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της αριθ.206/2023 Απόφασης ΟΕ του Δήμου Πετρούπολης (ΑΔΑ: ΨΘΧΝΩΞΣ-123) ο Διαγωνισμός με ΣΑ 202568,1  ματαιώνεται.

Αρχεία

Απόφαση ΟΕ 206/2023

 

 

Αναρτούμε την αριθ.205/2023 Απόφαση ΟΕ (ΑΔΑ: ΡΨ25ΩΞΣ-ΙΩΓ, ΑΔΑΜ: 23PROC013514669), η οποία τροποποιεί την αριθ. 23PROC013227963 Διακήρυξη του έργου: «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση των Υποδομών του Θεάτρου Πέτρας», καθώς και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε Ορθή Επανάληψη. Ο νέος Συστημικός Αριθμός του τροποποιημένου Διαγωνισμού είναι 202568,1.

Αρχεία

Απόφαση ΟΕ 205/2023
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Ορθή Επανάληψη)

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του  διαγωνισμού,  σας κοινοποιούμε την αριθ.197/2023 ( αδα: ΡΗ0ΓΩΞΣ-1Ο5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με χορήγηση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά 15 ημέρες, ήτοι έως την 11η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00.

 

Ο Δήμος Πετρούπολης, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ” με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
 2. Διεύθυνση: Κ.Βάρναλη 76-78 ,Πετρούπολη ,ΤΚ 13232
 3. Τηλέφωνο: 213 2024401, 425
 4. Τίτλος: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ”
 5. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Έργου.
 6. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του Θεάτρου Πέτρας, η περαιτέρω αντισεισμική του θωράκιση, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η δημιουργία μικρών κτιριακών κατασκευών που φιλοξενούν δραστηριότητες συμπληρωματικές του θεάτρου. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της συγκεκριμένης επέμβασης αντιμετωπίζεται η ανάγκη διαμόρφωσης της εισόδου στο χώρο και η οργάνωση της πορείας προς τα δύο υπαίθρια θέατρα, η αντικατάσταση ή ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων (φουαγιέ, αναψυκτήριο, χώροι υγιεινής, χώροι των καμαρινιών των ηθοποιών – τα οποία βρίσκονται κάτω από την κεντρική διαμορφωμένη με σκυρόδεμα κερκίδα – και άλλοι βοηθητικοί αποθηκευτικοί και ηλεκτρομηχανολογικοί χώροι). Τέλος, αναδιαμορφώνεται η περίφραξη που περιβάλλει το σύνολο του χώρου, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα για εμποδιζόμενα άτομα. – CPV: 45212100-7.
 7. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 8. Συνολικός προϋπολογισμός:  5.065.287,20 € χωρίς Φ.Π.Α. 6.280.956,13 € συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%
 1. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 20 μήνες από την υπογραφή της.
 2. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α ήτοι 101.305,74 ευρώ (€).
 3. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ” υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
 4. Διάθεση εγγράφων –διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Δήμος Πετρούπολης στο τηλέφωνο 2132024425, 2132024465 e-mail: texniki@petroupoli.gov.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού και τα σημαντικότερα σχέδια θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.petroupoli.gov.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( promitheus.gov.gr ). Το σύνολο των σχεδίων του διαγωνισμού, λόγω του μεγάλου όγκου τους, μπορεί να το παραλάβει ηλεκτρονικά ο ενδιαφερόμενος μέσω usb stick από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 5. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 6. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:00π.μ.. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την  Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00π.μ..  Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 7. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 9. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 10. Ημερομηνία ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ: 8/8/2023.

 

Ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 202568.

 

Αρχεία 

 1. Περίληψη Διακήρυξης.
 2. Μελέτη (Μέρος Ι)
 3. Μελέτη (Μέρος ΙΙ)
 4. Τεύχη Δημοπράτησης