Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ»
Προϋπολογισμού : 6.280.956,13 € (με Φ.Π.Α.)
Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ», προϋπολογισμού 5.065.287,20 € πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 6.280.956,13 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του Θεάτρου Πέτρας, την περαιτέρω αντισεισμική του θωράκιση, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τη δημιουργία μικρών κτιριακών κατασκευών που φιλοξενούν δραστηριότητες συμπληρωματικές του θεάτρου. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης επέμβασης αντιμετωπίζεται η ανάγκη διαμόρφωσης της εισόδου στο χώρο και η οργάνωση της πορείας προς τα δύο υπαίθρια θέατρα, η αντικατάσταση ή ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων (φουαγιέ, αναψυκτήριο, χώροι υγιεινής, χώροι των καμαρινιών των ηθοποιών – τα οποία βρίσκονται κάτω από την κεντρική διαμορφωμένη με σκυρόδεμα κερκίδα – και άλλοι βοηθητικοί αποθηκευτικοί και ηλεκτρομηχανολογικοί χώροι). Τέλος, θα πραγματοποιηθεί διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και χωροθέτηση των νέων κατασκευών, η αναδιαμόρφωση της περίφραξης που περιβάλλει το σύνολο του χώρου, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα για εμποδιζόμενα άτομα.
Βάσει του υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΧΑΠ/83287/23/10.08.2023 εγγράφου και της ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/51947/46 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3198/Β/15.05.2023) απόφασης, το ως άνω έργο έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο : «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» για το έργο «(Sub. 4 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα».
Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ”, υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU, χρηματοδοτείται ως Υποέργο 1 της συνολικής χρηματοδότησης, για το ποσό των 6.280.956,13 €.
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πετρούπολης με Κ.Α. 64-7326.0009 ως πολυετές.
Το εν λόγω έργο, ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3665/2008. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες των Οικοδομικών Εργασιών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

Αρχεία 

Ανακοίνωση πρόθεσης δημοπράτησης έργου.