1. O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2024” (αριθ. Μελέτης 19/2024, ΦΔΣ: 5124), προϋπολογισμού 74.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 2. CPV : 45332200-5 (υδραυλικά έργα).
 3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 42.147,47€, Γ.Ε. και Ο.Ε.: 7.586,54€, Απρόβλεπτα: 7.460,10€, Απολογιστικά με Γ.Ε & Ο.Ε.: 2.124,00 €, Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 681,89 €, ήτοι σύνολο: 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
 4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 5. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.petroupoli.gov.gr .

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8 ημέρες πριν ήτοι έως  15/07/2024, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως  19/07/2024.

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 22/07/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.
  Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 22/07/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
 1. Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν λόγω έργο, λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορίες έργου Υδραυλικών και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 1. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 23/06/2025.
 2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ Δήμου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο υφιστάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου ως πολυετές με Κ.Α. : 30-7312.0013.
 3. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
 4. Προβλέπεται χορήγηση πριμ στον Ανάδοχο.
 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πετρούπολης.

  Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ 221/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗΑΗΩΞΣ-4Δ3).

    

   Ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ  208428.

    

   Αρχεία 

    Φάκελος αρχείων διαγωνισμού