1. O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ», προϋπολογισμού 5.065.287,20 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ήτοι 6.280.956,13 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 2. CPV : 45212100-7.
 3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.petroupoli.gov.gr . Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8 ημέρες πριν ήτοι έως  22/11/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως 24/11/2023.
 5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 30/11/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ.
  Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει 30/11/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
 6. Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν λόγω έργο, λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.
 7. Στο διαγωνισμό, δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, εγγεγραμμένες στο κατά νόμο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν στην 4η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 (β), που είναι εγκατεστημένες σε:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 8. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 101.305,74 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι  30/01/2025.
 9. Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο υφιστάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου με Κ.Α. : 64-7326.0009.
 10. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
 11. Προβλέπεται χορήγηση πριμ στον Ανάδοχο.
 12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πετρούπολης.

  Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

   

   

  Ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ  204483.

   

  Αρχεία 

  1. Περίληψη Διακήρυξης.
  2. Μελέτη (Μέρος Ι)
  3. Μελέτη (Μέρος ΙΙ)
  4. Λοιπά Αρχεία Δημοπράτησης