Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» (αριθ. Μελέτης 34/2022), προϋπολογισμού 3.500.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο αφορά ασφαλτοστρώσεις σε οδούς του Δήμου Πετρούπολης, στις οποίες έχει παρατηρηθεί έντονη φθορά ή έχουν έντονη κλίση (ανοδική ή καθοδική), είτε βρίσκονται σε περιοχές του Δήμου με μεγάλο υψόμετρο, όπου παρατηρείται μεγάλη ολισθηρότητα κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. Στις οδούς με έντονη κλίση ή ευρισκόμενες σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο θα διαστρωθεί ασφαλτικός αντιολισθηρός τάπητας. Στις οδούς δευτερευούσης σημασίας θα γίνει διάστρωση ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας της Π.Τ.Π. Α265. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια βελτίωσης της ασφάλειας των οδικών αξόνων αλλά και των πεζών, θα κατασκευαστούν
πεζοδρόμια με φωτισμό ενώ σε οδούς γειτνιάζουσες σχολικών συγκροτημάτων σε σημεία διαβάσεων θα κατασκευαστούν ράμπες ΑΜΕΑ, θα τοποθετηθούν ειδική προειδοποιητική οδοσήμανση και μειωτήρες ταχύτητας.
Το έργο, βάσει της ΚΥΑ 89519/23.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ-ΦΘΡ), έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών για το ποσό των 2.800.000€ (το υπολειπόμενο ποσό έως το ύψος του
προϋπολογισμού θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου).

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πετρούπολης με Κ.Α. 64-7323.0012 ως πολυετές.
Το εν λόγω έργο, ανήκει στην κατηγορία των έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3665/2008. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες 3ης τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Συνολικό κόστος έργου χωρίς ΦΠΑ: 2.822.580,64€).

 

Αρχεία 

Ανακοίνωση πρόθεσης δημοπράτησης έργου.