Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2024» (αριθ. Μελέτης 19/2024), προϋπολογισμού 74.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το έργο αφορά στην κατασκευή τμημάτων κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων επί της οδού Διγ. Ακρίτα καθώς και των σχετικών φρεατίων υδροσυλλογής που συνδέονται
με αυτόν στο τμήμα της οδού μεταξύ των Ο.Τ.365 και Ο.Τ.111.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου και είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Πετρούπολης
με Κ.Α. 30-7312.0013 ως πολυετές.
Το εν λόγω έργο, ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3665/2008. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Συνολικό κόστος έργου χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€).

 

Αρχεία 

Ανακοίνωση πρόθεσης δημοπράτησης έργου.