Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0810 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΩΒ0ΙΩΞΣ-ΦΛΛ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019