Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0813 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ΩΗΙ0ΩΞΣ-ΧΙΛ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019