Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 01025 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας σε Αντιδήμαρχο ΩΒΧΩΩΞΣ-ΛΝΙ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019