Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0808 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων-Αναπλήρωση Δημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ΨΓΜΨΩΞΣ-ΛΡΔ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019