Διευθυντής Η Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια  για την αποτελεσματική  τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.Συγχρόνως,η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών,εξοπλισμού και…

Τμήμα Προυπολογισμού & Λογιστηρίου   - Μεριμνά  για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης του Προϋπολογισμού του Δήμου. - Συνεργάζεται με τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων,κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματά τους. - Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των…

Τμήμα Προμηθειών - Συγκεντρώνει από τις υπηρεσίες τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για τη διενέργεια των προμηθειών. - Τηρεί ιδιαίτερους φακέλους για κάθε είδους προμήθεια. - Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια  των αναγκαίων υλικών. - Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπών, για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους υλικών, παγίων(μηχανήματα-εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που…

Τμήμα Αποθηκών και Διαχείρισης Υλικού Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία )με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα  είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του Δήμου. - Παρακολουθεί τα αποθέματα  των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται…

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας   - Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς το Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας. - Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση…

Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου   - Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου. - Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση δικαιωμάτων ταφής και αποτέφρωσης νεκρών. - Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των…

Τμήμα Ταμιακής Υπηρεσίας - Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος. - Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής. - Παραλαμβάνει τους…