Τμήμα Προυπολογισμού & Λογιστηρίου

 
– Μεριμνά  για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης του Προϋπολογισμού του Δήμου.
– Συνεργάζεται με τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων,κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματά τους.
– Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και  διαμορφώνει και εισηγείται το  συνολικό  Προϋπολογισμό του Δήμου  προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.
– Παρακολουθεί την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών,μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
– Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των  προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας .
– Παρακολουθεί  την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου. Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και  εισηγείται τις κατάλληλες  μεθόδους για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του Δήμου (π.χ.δανεισμός) .
– Τηρεί τα  αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου.
– Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται  κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την  ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του Δήμου με βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συμβάσεων.
– Ελέγχει  την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου και ελέγχει την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων.
– Εκδίδει τα  εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και τα αποστέλλει  στο Ταμείο για πληρωμή.
– Μεριμνά  για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα τα περιοδικά οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.
– Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου (Γενική και αναλυτική λογιστική ). Τηρεί  τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
– Παρακολουθεί και μεριμνά για την  εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου.
– Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με το Δήμο , καθώς και των λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου.
– Εκδίδει τις  λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (πχ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου  με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
– Παρέχει κάθε είδους  πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου  και τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του Δήμου.
– Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
– Τηρεί ειδικά  συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος και που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
– Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους οποίους  προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.
– Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.
– Μεριμνά για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των εργαζομένων με βάση τις μισθολογικές καταστάσεις  που εκδίδει το τμήμα μισθοδοσίας και ασφάλισης προσωπικού.