Τμήμα Προμηθειών

– Συγκεντρώνει από τις υπηρεσίες τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για τη διενέργεια των προμηθειών.
– Τηρεί ιδιαίτερους φακέλους για κάθε είδους προμήθεια.
– Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια  των αναγκαίων υλικών.
– Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπών, για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους υλικών, παγίων(μηχανήματα-εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία του Δήμου.
– Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος απαιτουμένων προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316 / 2005)   του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών και διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου.
– Φροντίζει για τη διεξαγωγή διαγωνισμών και δημοπρασιών.
– Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
– Διενεργεί κάθε αναγκαία διαδικασία για την ανάθεση των προμηθειών και  παροχή υπηρεσιών, καταρτίζει σχέδια των σχετικών συμβάσεων τα οποία ελέγχει νομικά η αρμόδια Νομική Υπηρεσία, εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται(διενέργειας διαγωνισμών-αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
– Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προμηθευομένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών).