Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου

 
– Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
– Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση δικαιωμάτων ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
– Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου.
-Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές συναλλαγές των πολιτών, ως προς τη λειτουργία του κοιμητηρίου και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών.
– Μεριμνά για την καθαριότητα και ευπρέπεια των χώρων του κοιμητηρίου, καθώς και για τη συντήρηση  των κτιριακών εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος χώρου και του πρασίνου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επιβλέπει την κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών του κοιμητηρίου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου.