«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»
  • O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 1.460.719,52 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %)
  • CPV : 45222000-9, 45316100-6
  • Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 608.820,83 €, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 202.159,24 €, Γ.Ε. και Ο.Ε.: 145.976,41 €, Απρόβλεπτα: 143.543,47 €, Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε.: 77.499,66 €, ήτοι σύνολο: 1.177.999,61 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
  • Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
  • Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.petroupoli.gov.gr .
  • Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι: 93030

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8 ημέρες πριν ήτοι έως την 21 / 10 / 2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως  23 / 10 / 2020.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την
29 / 10 / 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 03 / 11 / 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης
Αρχεία Διαγωνισμού

ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.029 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ:

03. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
04. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
05. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

 

 

Πρόθεση δημοπράτησης έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου Έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» Προϋπολογισμού : 1.460.719,52 € (με Φ.Π.Α.)
Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» (αριθ. Μελέτης 27/2020), προϋπολογισμού 1.460.719,52€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το ποσό των 544.384,50 € και από πιστώσεις ΣΑΤΑ Δήμου για το ποσό των 916.335,02 €. Είναι δε εγγεγραμμένο στο υφιστάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου ως πολυετές. Το εν λόγω έργο, αφορά στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την περιβαλλοντική αναβάθμιση επτά (7) χώρων πρασίνου, οι έξι από αυτούς βρίσκονται στο νότιο τμήμα του Δήμου και η έβδομη στο βόρειο τμήμα του Δήμου Πετρούπολης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. (Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών χωρίς ΦΠΑ 1.177.999,61 Ευρώ).

 

Αρχεία:

Κείμενο δημοσίευσης

 

 

 

 

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 2020»

Το έργο ανήκει στην κατηγορία : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 25.897,00 €, που αναλύεται ως εξής : δαπάνη των εργασιών: 15.207,00 € , δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 2.737,26 €, δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 2.691,64 €, πρόβλεψη αναθεώρησης: 248,78 €, και δαπάνη Φ.Π.Α. (24%): 5.012,32 €

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και είναι εγγεγραμμένο στον υπ. αρ.  25-7312.0011  Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους της  Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ. 2 α του ν. 4412/2016 – με ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδα, σε ακέραιες μονάδες (%). Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  29/9/2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης – Ταχ. Δ/νση : Κώστα Βάρναλη 67 -2ος όροφος

Αρχεία:

Φάκελλος αρχείων διαγωνισμού.

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

 

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 126.350,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % ).

CPV : 45214200-2.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 73.762,09 €, Γ.Ε. και Ο.Ε.: 13.277,18 €, Απρόβλεπτα: 13.055,89 €, Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε.: 1.800,00 €, ήτοι σύνολο: 101.895,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.petroupoli.gov.gr .

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8 ημέρες πριν ήτοι έως την 23 / 09 / 2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως  25 / 09 / 2020.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 01 / 10 / 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 06 / 10 / 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 92559

 

Αρχεία:

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
02 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
03 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
04 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
05 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
06 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
07 ΕΣΥ
08 ΓΣΥ
09 ΤΕΥΔ

 

 

 

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου.

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» (αριθ. Μελέτης 46/2020), προϋπολογισμού 126.350,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε το πλήρες κείμενο της δημοσίευσης..

 

 

ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 250.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).

CPV : 45246500-8.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 141.730,90 €, Γ.Ε. και Ο.Ε.: 25.511,56 €, Απρόβλεπτα : 25.086,37 €, Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ : 9.284,07 € ήτοι σύνολο: 201.612,90 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.petroupoli.gov.gr .

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8 ημέρες πριν ήτοι έως την 12 / 03 /2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως 13 / 03 / 2020.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 20 / 03 / 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και θα πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 27 / 03 / 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:88196

Αρχεία:

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
02 ΤΕΥΔ
03 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ
05 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
06 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
07 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
08 ΑΡΘΡΑ ΕΤΕΠ
09 ΕΣΥ
10 ΤΣΥ
11 ΓΣΥ
12 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13 ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ
14 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ).

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 54.311,35  €, (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις  23/12/ 2019 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης καθώς και στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από τις 11/12/2019 στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ www.petroupoli.gov.gr.

Από τη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη 67, 1ος όροφος) θα διατίθενται από τις 12/12/2019 όλα τα έγγραφα της σύμβασης είτε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε για να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

ΑΡΧΕΙΑ:
01. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
03. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
04. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
05. T.E.Y.Δ.

 


 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

  • O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 54.311,35 €, (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις  25/11/ 2019 ημέρα Δευτέρα.
Ωρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης καθώς και στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από τις 13/11/2019 στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ www.petroupoli.gov.gr.
Από τη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη 67, 1ος όροφος) θα διατίθενται από τις 13/11/2019 όλα τα έγγραφα της σύμβασης είτε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε για να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

ΑΡΧΕΙΑ:
01. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
03. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
04. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
05. T.E.Y.Δ.

 


 

 

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να διακηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 54.311,35€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων με πτυχία A’ τάξης και άνω για μελέτες κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες Κτιριακών Έργων), κατηγορίας 8 (Στατικές μελέτες), κατηγορίας 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές),. κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες).

 

Το παρόν δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 904.333,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % ).

CPV : 45214200-2, 45315600-4.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8 ημέρες πριν ήτοι έως την 07 /07/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως 09 / 07 / 2019.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 15 / 07 / 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 18 / 07 / 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 83351

ΑΡΧΕΙΑ:

00. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
05. ΓΣΥ
06. ΕΣΥ
07. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
08. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
09. T.E.Y.Δ.