ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 250.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).

CPV : 45246500-8.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 141.730,90 €, Γ.Ε. και Ο.Ε.: 25.511,56 €, Απρόβλεπτα : 25.086,37 €, Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ : 9.284,07 € ήτοι σύνολο: 201.612,90 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.petroupoli.gov.gr .

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8 ημέρες πριν ήτοι έως την 12 / 03 /2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως 13 / 03 / 2020.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 20 / 03 / 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και θα πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 27 / 03 / 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:88196

Αρχεία:

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
02 ΤΕΥΔ
03 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ
05 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
06 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
07 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
08 ΑΡΘΡΑ ΕΤΕΠ
09 ΕΣΥ
10 ΤΣΥ
11 ΓΣΥ
12 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13 ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ
14 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ).

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 54.311,35  €, (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις  23/12/ 2019 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης καθώς και στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από τις 11/12/2019 στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ www.petroupoli.gov.gr.

Από τη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη 67, 1ος όροφος) θα διατίθενται από τις 12/12/2019 όλα τα έγγραφα της σύμβασης είτε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε για να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

ΑΡΧΕΙΑ:
01. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
03. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
04. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
05. T.E.Y.Δ.

 


 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

  • O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 54.311,35 €, (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις  25/11/ 2019 ημέρα Δευτέρα.
Ωρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης καθώς και στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από τις 13/11/2019 στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ www.petroupoli.gov.gr.
Από τη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη 67, 1ος όροφος) θα διατίθενται από τις 13/11/2019 όλα τα έγγραφα της σύμβασης είτε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε για να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

ΑΡΧΕΙΑ:
01. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
03. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
04. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
05. T.E.Y.Δ.

 


 

 

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να διακηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 54.311,35€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων με πτυχία A’ τάξης και άνω για μελέτες κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες Κτιριακών Έργων), κατηγορίας 8 (Στατικές μελέτες), κατηγορίας 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές),. κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες).

 

Το παρόν δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 904.333,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % ).

CPV : 45214200-2, 45315600-4.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8 ημέρες πριν ήτοι έως την 07 /07/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως 09 / 07 / 2019.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 15 / 07 / 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 18 / 07 / 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 83351

ΑΡΧΕΙΑ:

00. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
05. ΓΣΥ
06. ΕΣΥ
07. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
08. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
09. T.E.Y.Δ.

 

 


 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2019.

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2019», με προϋπολογισμό 25.240,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού που συστάθηκε για το εν λόγω έργο, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 04 / 06 / 2019 (ημέρα Τρίτη). Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

ΑΡΧΕΙΑ:
00. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
05. ΓΣΥ
06. ΕΣΥ
07. ΤΣΥ
08. T.E.Y.Δ.

 


 

Έργο   :  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
                  ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»
                Προϋπολογισμού :  904.333,00 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 904.333,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην για έργα κατηγορίας 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδας σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην κατασκευή του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ», με προϋπολογισμό 27.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού που συστάθηκε για το εν λόγω έργο, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 26/02/2019 (ημέρα Τρίτη). Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.

ΑΡΧΕΙΑ:

00 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
02 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
04 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
05 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ
06 ΓΣΥ
07 ΕΣΥ
08 ΤΣΥ
09 ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΜΒΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
10 T.E.Y.Δ_ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ.

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 134.670,37 €, (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 20/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 20/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.
Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ :    78635
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.

ΑΡΧΕΙΑ:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
TΕΥΔ
ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.TEYXOΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1 ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.2.1 Προεκτιμώμενη αμοιβή γεωλογικών
2.2.2 Προεκτιμώμενη αμοιβή γεωτεχνικών
2.2.3 Προεκτιμώμενη αμοιβή γεωτεχνικών ΣΑΥ ΦΑΥ

 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ», με προϋπολογισμό 375.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.

Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ :    78552

Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.

ΑΡΧΕΙΑ:

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
3. ΤΕΥΔ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
7. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
8. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
9. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
10. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ