Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Δείτε τους πίνακες ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ των διαγωνισμών προσωπικού όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό χώρο ανάρτησης πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης ” ΔΙΑΥΓΕΙΑ “.Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Ο Δήμος Πετρούπολης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), δηλαδή πρέπει να
προσκομιστούν:
– πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
– πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (αν πρόκειται για άνδρα ενδιαφερόμενο)
– πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας
– πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι:
– κατέχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ε. Ε (άρθρο 12 Ν.3584/2007)
– είναι υγιείς (άρθρο 14 Ν.3584/2007)
– έχουν (για τους άντρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 Ν.3584/2007)
– δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή δεν έχουν τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση στερητική ή επικουρική (πλήρη ή μερική) ή απασχόληση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση (άρθρο 16 Ν.3584/2007)
– δεν έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 Ν. 3584/2007)

Β. Να είναι κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού.
Γ. Να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
Δ. Καλή γνώση Η/Υ.
Ε. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
ΣΤ. Επιθυμητή εμπειρία σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Z. Να έχει προϋπηρεσία στη μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων και ιδιαίτερα στις κατηγορίες των κτιριακών έργων, των εργασιών επισκευής και συντήρησης
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και στη συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων του οδικού
δικτύου.

AΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
–  Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες, οποιασδήποτε μορφής.
–  Θα διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες σε όλο το εύρος των θεμάτων αρμοδιότητας του.
–  Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δ.Σ. και την Ο.Ε. ανάλογα με τις αρμοδιότητες του (παρ. 6 άρθρο 163 Ν.3584/2007).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Τίτλους Σπουδών
5. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (βλέπε παράγραφο Α).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της
παρούσας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: aitisi@petroupoli.gov.gr.
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 26/02/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 2/03/2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, ενεργείται, ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου, με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο. Η απόφαση αυτή που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος.
Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε.

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 

 

 

 

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει, την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας  & Πρασίνου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, διάρκειας μέχρι την 5η Ιουλίου 2021, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών και ειδικότερα την πρόσληψη:

 

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τα Τεχνικά Συνεργεία  

4 (τέσσερα)

Από την πρόσληψη έως και την 5η Ιουλίου 2021
ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος για το Δημοτικό Κοιμητήριο 1 (ένα) Από την πρόσληψη έως και την 5η Ιουλίου 2021
ΤΕ Πληροφορικής 1 (ένα) Από την πρόσληψη έως και την 5η Ιουλίου 2021
ΥΕ Εργατών Κήπων 1 (ένα) Από την πρόσληψη έως και την 5η Ιουλίου 2021
ΣΥΝΟΛΟ 7 (επτά)

 

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 Για τη θέση του ΤΕ Πληροφορικής:

– Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και  στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 Για τη θέση του ΔΕ Διοικητικού Υπαλλήλου:

– Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

– γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

 Για τις θέσεις των ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τα Τεχνικά Συνεργεία και ΥΕ Εργατών Κήπων:

– Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Εmail: aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την Τετάρτη  20/01/2021 και ώρα 23:59, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.  

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 

 

 

 

Πρόσληψη οδηγών απορριμματοφόρων και εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων.

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει, την πρόσληψη  προσωπικού, δύο (2) οδηγών απορριμματοφόρων με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ και εννιά (9) εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι την 5η Ιουλίου 2021, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ

2

 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων

9

ΣΥΝΟΛΟ

11

 

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τις θέσεις των Οδηγών Απορριμματοφόρων με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ ΥΕ:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ

Για τις θέσεις των εργατών καθαριότητας συνόδων απορριμματοφόρων:

 • Δεν απαιτούνται   ειδικά τυπικά  προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι  μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν  υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο  όψεων  της αστυνομικής τους  ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Βεβαίωση ανεργίας  του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail dioikitiki@petroupoli.gov.gr  (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την Πέμπτη 14/01/2021 και ώρα 23:59, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους  τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ Σ.Μ.Ε. ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ.

Ο Δήμος Πετρούπολης, προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Παιδίατρο, για την παροχή ιατρικής παρακολούθησης των παιδιών και την παροχή συμβουλών, των
επτά (7) Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πετρούπολης.
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:
– Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής, με την ειδικότητα του Παιδιάτρου.
– Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
– Εργασιακή Εμπειρία.

Η σχετική επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί από το Δήμαρχο Πετρούπολης. Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους, στο prosopiko@petroupoli.gov.gr, από 7/01/2021 έως και 11/01/2021.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
– Βιογραφικό
– Τίτλοι σπουδών
– Άδεια άσκησης επαγγέλματος
– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
– Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 

 

 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, για τις ανάγκες της Δ/νσης  Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη  προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης  Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου (λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19), και ειδικότερα την πρόσληψη:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα (Μήνες)
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Μερικής Απασχόλησης    12 Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021
ΣΥΝΟΛΟ      12  

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών

Για τις θέσεις των Εργατών – Καθαριότητας:
Δεν  απαιτούνται   ειδικά τυπικά  προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι  μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν  υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1)Φωτοαντίγραφο  των δύο  όψεων  της αστυνομικής τους  ταυτότητας
2)Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3)Βεβαίωση  ανεργίας  του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,  από 04/01/2021 έως 08/01/2021, ( ώρα 23.59 )και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους  τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 

 

 

Aνακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για τις θέσεις των ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων:
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
– Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
– Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο ΔήμαρχοςΠετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email aitisi@petroupoli.gov.gr
(αποκλειστικά και μόνο για τις αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας)
αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 3/11/2020 μέχρι και την 6/11/2020 και ώρα 23:59

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 

ANAKOIΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2021

Ανακοινώνεται η πρόσληψη οχτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την
υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020 – 2021.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. υποβάλλουν αίτηση
στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην
επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή
ειδικότητας κλπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων
ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα
(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την
Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο
βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής
οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aitisi@petroupoli.gov.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές
εφημερίδες του Νομού Αττικής.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αναλυτικότερα, δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη  προσωπικού τριών (3) οδηγών με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ και έξι (6) εργάτες καθαριότητας/γενικών καθηκόντων, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4)  μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα (Μήνες)
ΔΕ Οδηγών με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας/Γενικών Καθηκόντων

     3

     6

4

4

ΣΥΝΟΛΟ

     9

 

 

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τις θέσεις των Οδηγών με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ ΥΕ:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ

Για τις θέσεις των εργατών καθαριότητας/γενικών καθηκόντων:

Δεν απαιτούνται   ειδικά τυπικά  προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι  μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν  υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο  όψεων  της αστυνομικής τους  ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Βεβαίωση ανεργίας  του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail dioikitiki@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι το Σάββατο 12/09/2020 και ώρα 23:59, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους  τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 

 

 

 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη  προσωπικού δώδεκα(12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, διάρκειας τεσσάρων (4)  μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα (Μήνες)
ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών κτιρίων      12 4
ΣΥΝΟΛΟ      12  

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τις θέσεις των Εργατών – Καθαριότητας:

 • Δεν απαιτούνται   ειδικά τυπικά  προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι  μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν  υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο  όψεων  της αστυνομικής τους  ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Βεβαίωση ανεργίας  του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email dioikitiki@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την Πέμπτη 10/09/2020 και ώρα 23:59.

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 

 

 

 

Αποτελέσματα διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Με το υπ’ αριθμό ΑΔΑ 9ΨΒΒΩΞΣ-33Π έγγραφο του Δήμου Πετρούπολης. ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Για την καλλίτερη ενημέρωσή σας παρατίθενται:

Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων πλήρους απασχόλησης
Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων μερικής απασχόλησης.
Πίνακας αποτελεσμάτων για τις θέσεις πλήρους – μερικής απασχόλησης και απορριφθέντων.

 

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία οι προσληπτέοι πρέπει να υποβάλουν κατά την πρόσληψή τους σε χρονικό διάστημα όχι πέραν των 10 ημερών μετά την πρόσληψή τους:

 1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
 3. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο μόνιμα εγκατεστημένο οικογενειακώς στην Ελλάδα) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος οικογενειακώς στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλοδαπού κράτους, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολύτεκνου. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.
 4. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τριτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Επιπλέον:
  α) Υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της τριτεκνικής ιδιότητας και
  β)Επιπλέον σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου, επίκλησης σπουδαστικής ιδιότητας, στρατιωτικής θητείας, ακύρωσης γάμου, διαζυγίου, διακοπής έγγαμης συμβίωσης η γέννησης τέκνου εκτός γάμου, τα αναφερόμενα  στο υπό στοιχείο 2. Τρίτεκνοι και Τέκνα Τριτέκνων, περιπτ. α΄έως δ΄) σχετικά δικαιολογητικά.
 5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.  Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 6. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να ανατρέξουν παραπάνω, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν. Επιπλέον, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας.
 7. Στην περίπτωση υποψηφίων γονέων, τέκνων, συζύγων, αδελφών που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία συγγενικών ατόμων, απαιτούνται: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) β) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του συγγενικού ατόμου και κατά περίπτωση Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ατόμου με αναπηρία εάν το τελευταίο είναι έγγαμο και διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση λύσης του γάμου στην περίπτωση που ο προσληπτέος είναι διαζευγμένος γονέας που ασκεί το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία του τέκνου και γ) οι αναγραφόμενες, κατά περίπτωση, Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 7. του παραρτήματος της προκήρυξης.