Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Δείτε τους πίνακες ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ των διαγωνισμών προσωπικού όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό χώρο ανάρτησης πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης ” ΔΙΑΥΓΕΙΑ “.ANAKOIΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2021

Ανακοινώνεται η πρόσληψη οχτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την
υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020 – 2021.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. υποβάλλουν αίτηση
στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην
επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή
ειδικότητας κλπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων
ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα
(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την
Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο
βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής
οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aitisi@petroupoli.gov.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές
εφημερίδες του Νομού Αττικής.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αναλυτικότερα, δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη  προσωπικού τριών (3) οδηγών με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ και έξι (6) εργάτες καθαριότητας/γενικών καθηκόντων, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4)  μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα (Μήνες)
ΔΕ Οδηγών με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας/Γενικών Καθηκόντων

     3

     6

4

4

ΣΥΝΟΛΟ

     9

 

 

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τις θέσεις των Οδηγών με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ ΥΕ:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ

Για τις θέσεις των εργατών καθαριότητας/γενικών καθηκόντων:

Δεν απαιτούνται   ειδικά τυπικά  προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι  μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν  υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο  όψεων  της αστυνομικής τους  ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Βεβαίωση ανεργίας  του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail dioikitiki@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι το Σάββατο 12/09/2020 και ώρα 23:59, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους  τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 

 

 

 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη  προσωπικού δώδεκα(12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, διάρκειας τεσσάρων (4)  μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα (Μήνες)
ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών κτιρίων      12 4
ΣΥΝΟΛΟ      12  

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τις θέσεις των Εργατών – Καθαριότητας:

 • Δεν απαιτούνται   ειδικά τυπικά  προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι  μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν  υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο  όψεων  της αστυνομικής τους  ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Βεβαίωση ανεργίας  του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email dioikitiki@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την Πέμπτη 10/09/2020 και ώρα 23:59.

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 

 

 

 

Αποτελέσματα διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Με το υπ’ αριθμό ΑΔΑ 9ΨΒΒΩΞΣ-33Π έγγραφο του Δήμου Πετρούπολης. ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Για την καλλίτερη ενημέρωσή σας παρατίθενται:

Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων πλήρους απασχόλησης
Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων μερικής απασχόλησης.
Πίνακας αποτελεσμάτων για τις θέσεις πλήρους – μερικής απασχόλησης και απορριφθέντων.

 

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία οι προσληπτέοι πρέπει να υποβάλουν κατά την πρόσληψή τους σε χρονικό διάστημα όχι πέραν των 10 ημερών μετά την πρόσληψή τους:

 1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
 3. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο μόνιμα εγκατεστημένο οικογενειακώς στην Ελλάδα) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος οικογενειακώς στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλοδαπού κράτους, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολύτεκνου. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.
 4. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τριτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Επιπλέον:
  α) Υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της τριτεκνικής ιδιότητας και
  β)Επιπλέον σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου, επίκλησης σπουδαστικής ιδιότητας, στρατιωτικής θητείας, ακύρωσης γάμου, διαζυγίου, διακοπής έγγαμης συμβίωσης η γέννησης τέκνου εκτός γάμου, τα αναφερόμενα  στο υπό στοιχείο 2. Τρίτεκνοι και Τέκνα Τριτέκνων, περιπτ. α΄έως δ΄) σχετικά δικαιολογητικά.
 5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.  Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 6. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να ανατρέξουν παραπάνω, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν. Επιπλέον, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας.
 7. Στην περίπτωση υποψηφίων γονέων, τέκνων, συζύγων, αδελφών που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία συγγενικών ατόμων, απαιτούνται: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) β) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του συγγενικού ατόμου και κατά περίπτωση Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ατόμου με αναπηρία εάν το τελευταίο είναι έγγαμο και διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση λύσης του γάμου στην περίπτωση που ο προσληπτέος είναι διαζευγμένος γονέας που ασκεί το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία του τέκνου και γ) οι αναγραφόμενες, κατά περίπτωση, Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 7. του παραρτήματος της προκήρυξης.

 

 

 

 

Ανακοίνωση για την μεταβολή των όρων υπολογισμού του χρόνου εμπειρίας για τη μοριοδότηση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες πρόσληψης, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων των δήμων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το 52879/21.08.2020 έγγραφό του, επέφερε αλλαγές των όρων μοριοδότησης  όσον αφορά τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας  των συμμετεχόντων στις διαδικασίες πρόσληψης, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων των δήμων.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο.

Έγγραφο ΥΠΕΣ52879/21082020

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πετρούπολης .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 21/8/2020 και λήγει την 25/8/2020 και ώρα 23:59.

Για την διευκόλυνση των υποψηφίων, όσον αφορά την συμπλήρωση της Αίτησης, παρακαλούμε διαβάστε το Παράρτημα Ανακοίνωσης που θα βρείτε παρακάτω στα αρχεία.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aitisi@petroupoli.gov.gr).

Αρχεία:
Ολοκληρωμένη Ανακοίνωση
Παράρτημα Ανακοίνωσης
Αίτηση

 

 

 

Ανακοίνωση

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες ωφελούμενοι του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ  (Δημόσιας πρόσκλησης Νο 4/2020) που κατέχουν Συστατικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ, να αποστείλουν στο email: aitisi@petroupoli.gov.gr τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά.

 • Συστατικό Σημείωμα ΟΑΕΔ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ) όπου ο ωφελούμενος θα εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.
 • Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης/Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασθενείας αριθμός κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 • Αριθμός μητρώου ΕΦΚΑ (Πρώην ΙΚΑ/ΤΕΑΜ).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία τίτλου σπουδών [Πανεπιστημιακής – Τεχνολογικής -Μεταδευτεροβάθμιας – Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Για τις κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) & άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Όπου απαιτείται).
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ (Για τις θέσεις ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) Διοικητικού/Οικονομικού- Διοικητικού/Λογιστικού-Οικονομικού/Λογιστικού.
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ)- για τις θέσεις οδηγών.

 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών Ο.Τ.Α.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη  προσωπικού δεκαέξι (16) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Που θα έχουν ως σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail: aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, από 15/07/2020 έως 20/07/2020, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που θα βρείτε στην “Ανακοίνωση”.

Αρχεία:

 1. Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
 2.  Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη  της κατεπείγουσας ανάγκης πυρασφάλειας.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού είκοσι  (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4)  μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη πέντε (5)  ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και  δεκαπέντε (15) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ  Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για την κάλυψη  της κατεπείγουσας ανάγκης πυρασφάλειας,  για την  πρόληψη  ενδεχόμενων πυρκαγιών  στα διοικητικά όρια του Δήμου Πετρούπολης, κατά την θερινή περίοδο, έτους 2020.

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τις θέσεις των Οδηγών

 • Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Άδεια οδήγησης  Γ’ κατηγορίας
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (εν ισχύ Π.Ε.Ι)

Για τις θέσεις των Εργατών  Γενικών Καθηκόντων

 • Δεν απαιτούνται   ειδικά τυπικά  προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι  μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν  υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο  όψεων  της αστυνομικής τους  ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για τις θέσεις των οδηγών).
 3. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας (για τις θέσεις των οδηγών).
 4. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (εν ισχύ Π.Ε.Ι.)- (για τις θέσεις των οδηγών).
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 6. Βεβαίωση ανεργίας  του Ο.Α..Ε.Δ.
 7. Εκκαθαριστικό εφορίας (τελευταίου έτους).
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 σχετικά με κώλυμα διορισμού ( θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία μετά την επιλογή ).

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail dioikitiki@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά σε αρχείο pdf χαμηλής ανάλυσης ( <=300dpi ), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 3/06/2020 έως και 7/06/2020, και μετά την επιλογή τους πρέπει να τα προσκομίσουν υποχρεωτικά έως την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.

Αρχεία

 1. Ανακοίνωση
 2. Αίτηση

 

 

 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη  προσωπικού εικοσιπέντε (25) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1)  μήνα, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα (Μήνες)
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας      25 1

 

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την Παρασκευή 29/05/2020, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους  τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.