Δήμος Πετρούπολης

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 06/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 06/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ: 75386

Ενημερωθείτε από την περίληψη διακήρυξης και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.
Αρχεία
01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
02. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
03. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
04. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΡΑΣΙΩΝ
05. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
06. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
07. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
08. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
09. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
10. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
11. ΣΧΕΔΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
12. T.E.Y.Δ