Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης για έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας & διαβατηρίου.

 Δεν απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού για την έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας και διαβατηρίου , διότι η συγκεκριμένη διαδικασία έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων.