Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική χρήση.

Για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική χρήση απαιτείται:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986
(Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται τα τέκνα τα οποία έχουν αποκτηθεί, το έτος γεννήσεως τους και η οικογενειακή τους κατάσταση –έγγαμα ή άγαμα).
Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με φυσική παρουσία, απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης.
Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται ακόμα και στην περίπτωση συγγενών α΄ βαθμού που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ίδια οικογενειακή μερίδα.
Αρχεία
• Έντυπο αίτησης Χορήγησης Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986