Ο Δήμος Πετρούπολης θα διενεργήσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για το έργο «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής ,Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Πετρούπολης, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας ( Τμήματα Α και Β)» και ειδικότερα,
Τμήμα Α’: για την υπηρεσία με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Πετρούπολης» (MIS) 5063612, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 431.067,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 24%: 347.635,00 € και Φ.Π.Α. 24% : 83.432,40 €), και
Τμήμα Β’: Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας (Διαδ/κά Κοιν. Δίκτυα “ΦΡΟΝΤΙΖΩ” & “ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ“) στον Δήμο Πετρούπολης (δράσεις 1: Πρόγραμμα Αγωγής Ψυχικής Ανθεκτικότητας & 2: Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης) (MIS) 5063629, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 749.654,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 24%: 604.560,00 € και Φ.Π.Α. 24%, με σφραγισμένες προσφορές. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποσότητας – τιμής (παρ. 2 Άρθρο 86 ν.4412/2016).

Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020». Η χρηματοδότηση ανά Δράση/Τμήμα της παρούσας έχει ως εξής:
• για τη Δράση 9.3.1: MIS 5063612, , ΣΑΕ 2020ΕΠ08510150 και κωδ. ΠΔΕ 2020ΕΠ08510150
• για τη Δράση 9.4.1: MIS 5063629, , ΣΑΕ 2020ΕΠ08510150 και κωδ. ΠΔΕ 2020ΕΠ08510150

• η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση προκύπτει αθροιστικά από τις παραπάνω ΣΑΕ 2020ΕΠ08510150, βαρύνει δε αντίστοιχα τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021-23 του Δήμου Πετρούπολης με Κ.Α. :
–  για τη Δράση 9.3.1 Κ.Α. 60-6495.0007 ΑΑΥ 172/21-1-2021
–  για τη Δράση 9.4.1 Κ.Α. 60-6495.0006 ΑΑΥ 171/21-1-2021

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με Α/Α (107272), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
Έναρξη υποβολής προσφορών: 02/08/2021 και ώρα 08.00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις: 23/08/2021και ώρα 15.00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 27/08/2021 και ώρα 12.00 μ.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

 

 

Αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ (Δράση 9.3)
ΜΕΛΕΤΗ (Δράση 9.4)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής ,Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου ΠετρούποληςΟλοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής ,Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου ΠετρούποληςΟλοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής ,Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου ΠετρούποληςΟλοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής ,Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Πετρούπολης