Διόρθωση Επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου (Μητρώα Αρρένων)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, από το οποίο να προκύπτουν τα εσφαλμένα και ορθά στοιχεία, του κατά περίπτωση προσώπου *
3. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων*
4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένη τη διόρθωση
* Δικαιολογητικά τα οποία αναζητούνται και υπηρεσιακά
Αρχεία
• Αίτηση διόρθωσης στοιχείων στα Μητρώα Αρρένων