Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης (Μητρώα Αρρένων)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Πιστοποιητικό, κατάλληλα προσαρμοζόμενο Δήμου ή Κοινότητας περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρένων αυτού που έχει ελλιπή στοιχεία. *
3. Ληξιαρχική πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το στοιχείο που λείπει.
* Δικαιολογητικά τα οποία αναζητούνται και υπηρεσιακά

Αρχεία

• Αίτηση προσθήκης στοιχείων στα Μητρώα Αρρένων