Διόρθωση κυρίου ονόματος (Μητρώα Αρρένων)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένη τη διόρθωση
3. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων*
* Δικαιολογητικά τα οποία αναζητούνται και υπηρεσιακά
Αρχεία
 Αίτηση διόρθωσης στοιχείων στα Μητρώα Αρρένων