Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή μητέρα (Καθορισμός ιθαγένειας)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή δικαστικής απόφασης, σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης
3. Πρωτότυπο πιστοποιητικό αγαμίας της αλλοδαπής μητέρας (ξενόγλωσσο και μετάφραση)
4. Ληξιαρχική πράξης γέννησης με τα νέα στοιχεία 5. Ληξιαρχική πράξη γέννησης αρχική (πριν τις μεταβολές)
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή κοινότητας του αναγνωριζομένου και του αναγνωρίσαντος.*
7. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του αναγνωριζομένου*
8.  Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του αναγνωρίσαντος αν δεν προκύπτει από το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης*
* Δικαιολογητικά τα οποία αναζητούνται και υπηρεσιακά
Αρχεία
• Αίτηση αλλαγής στοιχείων στα Μητρώα Αρρένων λόγω αναγνώρισης