Διόρθωση τόπου γέννησης, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης.(Μητρώα Αρρένων)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων.*
3. Ληξιαρχική πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο.
* Δικαιολογητικά τα οποία αναζητούνται και υπηρεσιακά.
Αρχεία
• Αίτηση διόρθωσης στοιχείων στα Μητρώα Αρρένων